ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

join

JH OY1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -join-, *join*
Possible hiragana form: じょいん
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
adjoining room[แอดจอยนิ่ง รูมส์] (n) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
join(vt) เข้าร่วม, See also: ร่วมวง, สมทบ, ร่วม, Syn. unite, combine
join(vt) เข้าร่วมเป็นสมาชิก
join(vt) เชื่อม, See also: ต่อ, โยง, ประสาน, Syn. connect, link, cement, Ant. separate, divide
join(vt) รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ), See also: บรรจบกัน
join(n) รอยต่อ, See also: รอยเชื่อม, ข้อต่อ, Syn. joint, connection
join(phrv) มีส่วนร่วม, See also: ประสมโรง, Syn. take part in, participate
joint(n) ข้อต่อ (กระดูก), Syn. node
joint(adj) ที่ร่วมกัน, Syn. mutual, cooperative, joined
joint(n) บุหรี่สอดไส้กัญชา (คำแสลง), Syn. spliff, reefer
joint(n) รอยต่อ, See also: รอยเชื่อม, Syn. connection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
join(จอยนฺ) {joined,joining,joins} vt.,vi.,n. (การ) เชื่อม,ติด,ต่อ,ร่วม, Syn. connect, merge, unite
joinder(จอย'เดอะ) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,การร่วมฟ้อง,การเชื่อมต่อกัน
joiner(จอย'เนอะ) n. ผู้ร่วม,สิ่งร่วม,ผู้เชื่อมต่อ,ช่างไม้,สิ่งเชื่อมต่อ
joinery(จอย'เนอรี) n. ศิลปกรเชื่อมต่อ,วิชาช่างไม้
joint(จอยทฺ) {jointed,jointing,joints} n. ข้อต่อ,รอยต่อ,หัวต่อ,เดือย,ปล้อง,ข้อ,ตาไม้,ส่วนตอ,ตะเข็บ,ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน,สัมพันธ์กัน,ในเวลาเดียวกัน,เชื่อม vt.,vi. เชื่อมกัน,ต่อกัน, Syn. juncture
joint resolutionn. มติร่วม,มติร่วมของสภา
joint sessionn. การประชุมร่วมกันของสมาชิกจากสองสภา
jointly(จอยทฺ'ลี) adv. ร่วมกัน,พร้อมกัน, Syn. together
jointure(จอยน'เซอ) n. ทรัพย์สินของสามีที่ตายซึ่งภรรยาหม้ายมีสิทธิ์จะได้รับ
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border

English-Thai: Nontri Dictionary
join(vt) รวม,เข้าร่วม,ต่อกัน,พบ,บรรจุ,เข้าเป็นสมาชิก
joiner(n) ผู้เข้าร่วม,ผู้ร่วม,ช่างไม้
joint(adj) รวมกัน,ชุมนุมกัน,เชื่อมโยง
joint(n) ข้อต่อ,ดุ้น,เดือย,ตาไม้,ตะเข็บ,ที่ชุมนุม
jointly(adv) ร่วมกัน,โดยร่วมมือกัน,พร้อมกัน
adjoin(vi, vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
conjoin(vt) ประสานกัน,เชื่อมกัน,รวมกัน,ต่อกัน
conjointly(adv) โดยประสานกัน,โดยร่วมกัน
disjoin(vt) รื้อ,ถอดออก,ทำให้ขาดจากกัน
disjoint(vt) ไม่ปะติปะต่อ,ทำให้เคลื่อน,ทำให้ขาดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
join๑. เชื่อม๒. และ/หรือ [มีความหมายเหมือนกับ either-or; inclusive-or] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
join๑. เชื่อม๒. และ/หรือ [มีความหมายเหมือนกับ inclusive-or] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
joinderการเข้าร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in issueการยอมรับข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in pleadingการยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of actionsการรวมฟ้องเป็นคดีเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of causes of actionการรวมประเด็นฟ้อง [ดู joinder of claims] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of chargesการรวมข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of claimsการรวมข้อเรียกร้อง, การรวมประเด็นฟ้อง [ดู joinder of causes of action] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of defendantsการรวมฟ้องจำเลยหลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jointรอยแยก, Example: รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Joint authorผู้แต่งร่วม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Joint Capsuleเยื่อหุ้มข้อ, เอ็นหุ้มข้อ, เปลือกหุ้มข้อ [การแพทย์]
Joint Cavityช่องข้อต่อ, ช่องข้อ [การแพทย์]
Joint Commissionคณะกรรมาธิการร่วม " เป็นกลไกความร่วมมือในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก JC มีบทบาทในการดูแลและส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม และสังคม โดยแต่ละฝ่ายจะสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งอาจมีขึ้นปีละครั้งหรือ 2-3 ปีต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของทั้งสองฝ่าย JC อาจมีกลไกย่อยหรือคณะกรรมการภายใต้ JC เพื่อกำกับดูแลเฉพาะเรื่องหรือมีคณะกรรมการในระดับส่วน ภูมิภาค เช่น ไทยกับมาเลเซียมีคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee - GBC) มีบทบาทในการดูแลความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงบริเวณชายแดน และมีคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนทางบก (Land Boundary Committee - LBC) เพื่อดูแลการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างประเทศทั้งสอง นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee - JTC) ระหว่างไทยกับบางประเทศ เป็นกลไกเพื่อส่งเสริมการค้าและขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน " [การทูต]
joint committeeคณะกรรมการร่วม [การทูต]
Joint Committee on Health Education Terminalogyคณะกรรมการร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการบัญญติศัพท์สุข [การแพทย์]
Joint Complex, Threeการยึดเกาะกันของกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Joint Consultative Meetingการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจ อาเซียน และคณะกรรมการประจำอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน [การทูต]
Joint Contractureข้อยึด, ข้อติดขัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joinAll the officers and men joined their efforts against the attack.
joinAll you have to do is to join us.
joinAs I am ill, I will not join you.
joinBill joined our company three years ago.
joinBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
joinCan you persuade him to join our club?
joinCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
joinCome and join us.
joinCome over here and join us.
joinDo you intend to join that tennis club?
joinDo you mind if I join your trip to country?
joinEach of the boys was eager to join in the race.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมวง(v) join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai Definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
สมทบทุน(v) join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai Definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
เป็นหนึ่งเดียว(v) unite, See also: join together, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้, Thai Definition: สามัคคีกลมเกลียว
ไร่นาสวนผสม(n) joint plantation, Count Unit: ไร่
สนธิ(v) join
สมทบ(v) join, See also: associate, Syn. รวมเข้าด้วยกัน, ร่วมกัน
สวนผสม(n) joint garden
ร่วมทุน(v) jointly own business, See also: share investment, Syn. ร่วมหุ้น, Example: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ, Thai Definition: ร่วมลงทุน
แล่น(v) connect, See also: join, Example: เรือนไทยหลังนี้มีนอกชานแล่นถึงกัน, Thai Definition: เชื่อมถึงกัน
เข้าพวก(v) join, See also: enlist, Syn. เข้ากลุ่ม, Example: พวกพ่อค้ามักไปเข้าพวกกับชนชั้นนำในประเทศเพื่อเอาเปรียบคนยากจน, Thai Definition: รวมเป็นพวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีร่วม[banchī ruam] (n, exp) EN: joint account
บรรจบ[banjop] (v) EN: meet ; join ; converge ; come together  FR: rejoindre ; converger ; confluer
บริษัทร่วมทุน[børisat ruam thun] (n, exp) EN: joint venture
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชื่อมต่อ[cheūamtø] (v) EN: join ; connect
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
โดยสาร[dōisān] (v) EN: take part ; join in  FR: participer (à)
ด้วยกัน[dūaykan] (adv) EN: together ; in company with ; together with ; along  FR: ensemble ; conjointement
หัวขั้ว[hūakhūa] (n) EN: pedicle; stub; joint; extreme end; end of a stalk ; base of fruit ; stem joint
หัวต่อ[hūatø] (v) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction

CMU English Pronouncing Dictionary
JOIN JH OY1 N
JOINT JH OY1 N T
JOINS JH OY1 N Z
JOINTS JH OY1 N T S
JOINES JH OY1 N Z
JOINER JH OY1 N ER0
JOINED JH OY1 N D
JOINERY JH OY1 N ER0 IY0
JOINTED JH OY1 N T AH0 D
JOINTED JH OY1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
join (v) ʤˈɔɪn (jh oi1 n)
joins (v) ʤˈɔɪnz (jh oi1 n z)
joint (v) ʤˈɔɪnt (jh oi1 n t)
joined (v) ʤˈɔɪnd (jh oi1 n d)
joiner (n) ʤˈɔɪnər (jh oi1 n @ r)
joints (v) ʤˈɔɪnts (jh oi1 n t s)
joiners (n) ʤˈɔɪnəz (jh oi1 n @ z)
joinery (n) ʤˈɔɪnəriː (jh oi1 n @ r ii)
joining (v) ʤˈɔɪnɪŋ (jh oi1 n i ng)
jointed (v) ʤˈɔɪntɪd (jh oi1 n t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔ, ㄓㄨˇ, / ] join together; fix one's attention on; concentrate on, #1,630 [Add to Longdo]
合资[hé zī, ㄏㄜˊ ㄗ, / ] joint venture, #4,294 [Add to Longdo]
关节[guān jié, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] joint, #6,081 [Add to Longdo]
合影[hé yǐng, ㄏㄜˊ ㄧㄥˇ, ] joint photo; group photo, #7,748 [Add to Longdo]
交接[jiāo jiē, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝ, ] join; connect, #12,926 [Add to Longdo]
股份公司[gǔ fèn gōng sī, ㄍㄨˇ ㄈㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] joint-stock company, #15,534 [Add to Longdo]
联名[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] jointly (signed, declared, sponsored), #15,951 [Add to Longdo]
联营[lián yíng, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄥˊ, / ] joint venture; under joint management, #18,144 [Add to Longdo]
汇演[huì yǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄢˇ, / ] joint performance, #26,171 [Add to Longdo]
公私合营[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ㄧㄥˊ, / ] joint public private operation, #29,792 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joint {m} (Haschischzigarette)joint [Add to Longdo]
Jointventure {n}; Joint Venture {n}; Gemeinschaftsunternehmen {n} [econ.]joint venture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]
つなぎ目[つなぎめ, tsunagime] (n) joint; link; tie-together point [Add to Longdo]
エキスパンションジョイント[ekisupanshonjointo] (n) expansion joint [Add to Longdo]
ガタがくる;がたがくる[gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery) [Add to Longdo]
ケイワイ[keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
ジョイン[join] (n) {comp} join [Add to Longdo]
ジョイント[jointo] (n,vs) joint; (P) [Add to Longdo]
ジョイントコンサート[jointokonsa-to] (n) joint concert [Add to Longdo]
ジョイントベンチャー[jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョイン[じょいん, join] join [Add to Longdo]
共同開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development [Add to Longdo]
共同実験[きょうどうじっけん, kyoudoujikken] joint test [Add to Longdo]
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership [Add to Longdo]
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint [Add to Longdo]
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 join
   n 1: the shape or manner in which things come together and a
      connection is made [syn: {articulation}, {join}, {joint},
      {juncture}, {junction}]
   2: a set containing all and only the members of two or more
     given sets; "let C be the union of the sets A and B" [syn:
     {union}, {sum}, {join}]
   v 1: become part of; become a member of a group or organization;
      "He joined the Communist Party as a young man" [syn:
      {join}, {fall in}, {get together}]
   2: cause to become joined or linked; "join these two parts so
     that they fit together" [syn: {join}, {bring together}] [ant:
     {disjoin}, {disjoint}]
   3: come into the company of; "She joined him for a drink"
   4: make contact or come together; "The two roads join here"
     [syn: {join}, {conjoin}] [ant: {disjoin}, {disjoint}]
   5: be or become joined or united or linked; "The two streets
     connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The
     travelers linked up again at the airport" [syn: {connect},
     {link}, {link up}, {join}, {unite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top