ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

johnson

JH AA1 N S AH0 N   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -johnson-, *johnson*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
johnson[SL] อวัยวะเพศชาย (คำไม่สุภาพ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Johnson's Two Componentมาตรวัดความเจ็บปวดของจอห์นสัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Johnson.จอห์นสัน The Ugly American (1963)
"Behind the bar stood Anal Johnson.♪ หลังบาร์ยืนเด่น เอเนิล จอห์นสัน ♪ Blazing Saddles (1974)
I think we're all indebted to Gabby Johnson for clearly stating what needed to be said.เราต่างเป็นหนี้แก็บบี้ จอห์นสัน... ...ที่ออกมาพูดแทนพวกเรา Blazing Saddles (1974)
Olson Johnson is right!โอลสัน จอห์สันพูดถูก Blazing Saddles (1974)
Dr. Samuel Johnson is right about Olson Johnson's being right.ดร.แซมมวล จอห์นสันพูดถูก เรื่องโอลสัน จอห์นสันพูดถูก Blazing Saddles (1974)
Howard Johnson is right!- โฮเวิร์ด จอห์นสันพูดถูก - ขอบใจ เพื่อน Blazing Saddles (1974)
Howard Johnson is right. We'll wire the governor.โฮเวิร์ด จอห์นสันพูดถูก เราจะส่งโทรเลขถึงผู้ว่าฯ Blazing Saddles (1974)
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ... Blazing Saddles (1974)
Every building, every storefront, every rock and every tree right down to the orange roof on Howard Johnson's outhouse.ตึกทุกตึก หน้าร้าน ก้อนหิน ต้นไม้ จนถึงบ้านหลังคาสีส้มของโฮเวิร์ด Blazing Saddles (1974)
I've found the tunnel, Johnson! It's this way!ฉันเจออุโมงค์แล้ว จอห์นสัน ทางนี้ Airplane! (1980)
Stay out of sight. Be thankful you live in the suburbs, Johnson.จอห์นสัน นายควรดีใจที่ได้อยู่นอกเมือง Day of the Dead (1985)
The full screaming Masters and Johnson's greatest hits.เต็มไปด้วยเสียงร้องเรียกเจ้านาย และอัลบั้มฮิตของจอห์นสัน Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
johnsonAs Ben Johnson expressed it, "Speak that I may see the."
johnsonBob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
johnsonGeorge Johnson is in really fine form.
johnsonHello. May I speak to Mr Johnson, please?
johnsonIs Mr Johnson in?
johnsonIt is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.
johnsonIt is not that Johnson's claim is groundless but that it is misleading.
johnsonLyndon Johnson took over presidency when John Kennedy was assassinated.
johnsonMay I introduce you to Dr. Johnson?
johnsonMay I present Mr Johnson to you?
johnsonMr Johnson insists on his theory.
johnsonMr Johnson is a lawyer. He will be having three clients this afternoon.

CMU English Pronouncing Dictionary
JOHNSON    JH AA1 N S AH0 N
JOHNSONS    JH AA1 N S AH0 N Z
JOHNSON'S    JH AA1 N S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Johnson    (n) ʤɒnsən (jh o n s @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约翰逊[Yuē hàn xùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Johnson or Johnston (name), #13,062 [Add to Longdo]
强生公司[Qiáng shēng Gōng sī, ㄑㄧㄤˊ ㄕㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Johnson & Johnson, #71,786 [Add to Longdo]
詹森[Zhān sēn, ㄓㄢ ㄙㄣ, ] Johnson, #89,234 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スティーブンスジョンソン症候群[スティーブンスジョンソンしょうこうぐん, sutei-bunsujonson shoukougun] (n) Stevens-Johnson syndrome [Add to Longdo]
皮膚粘膜眼症候群[ひふねんまくがんしょうこうぐん, hifunenmakuganshoukougun] (n) (See スティーブンスジョンソン症候群) Stevens-Johnson syndrome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Johnson
   n 1: English writer and lexicographer (1709-1784) [syn:
      {Johnson}, {Samuel Johnson}, {Dr. Johnson}]
   2: 36th President of the United States; was elected vice
     president and succeeded Kennedy when Kennedy was assassinated
     (1908-1973) [syn: {Johnson}, {Lyndon Johnson}, {Lyndon Baines
     Johnson}, {LBJ}, {President Johnson}, {President Lyndon
     Johnson}]
   3: 17th President of the United States; was elected vice
     president and succeeded Lincoln when Lincoln was
     assassinated; was impeached but acquitted by one vote
     (1808-1875) [syn: {Johnson}, {Andrew Johnson}, {President
     Johnson}, {President Andrew Johnson}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top