ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

john bull

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -john bull-, *john bull*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
john bullชาวอังกฤษ,ฉายสำหรับเรียกชาวอังกฤษ, See also: John Bullish adj. ดูJohn Bull John Bullishness n. ดูJohn Bull, Syn. toilet

English-Thai: Nontri Dictionary
JOHN John Bull(n) ชาวอังกฤษ,ชาติอังกฤษ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
John Bull    (n) ʤˌɒn-bˈul (jh o2 n - b u1 l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョンブル[, jonburu] (n) John Bull [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  John Bull
      n 1: a man of English descent [syn: {limey}, {John Bull}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top