ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

john

JH AA1 N   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -john-, *john*
English-Thai: Longdo Dictionary
the john(n slang) ห้องน้ำ, S. toilet, restroom, WC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
john[N] ลูกค้าของโสเภณี (คำแสลง), Syn. whoremaster, whoremonger
john[N] ห้องน้ำ (คำสแลง), Syn. toilet, bathroom
john[SL] เหยื่อ
John[SL] คำเรียกแทนผู้ชายที่ไม่รู้จักชื่อ
johnson[SL] อวัยวะเพศชาย (คำไม่สุภาพ)
John-bag[SL] ถุงยาง
John Thomas[SL] อวัยวะเพศชาย
Johnny-come-lately[IDM] คนที่มาทีหลัง, See also: คนที่เข้าร่วมกระทำบางสิ่งภายหลัง
Johnny-come-lately[N] การมาถึงช้า, See also: ผู้มาใหม่, ผู้ที่มาสาย, Syn. newcomer
Johnny-on-the-spot[N] ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือรับมือกับเรื่องฉุกเฉิน (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
john(จอห์น) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม, Syn. toilet
john bullชาวอังกฤษ,ฉายสำหรับเรียกชาวอังกฤษ, See also: John Bullish adj. ดูJohn Bull John Bullishness n. ดูJohn Bull, Syn. toilet
johnny-on-the-spotn. ผู้ที่ตามได้ทุกเวลา,ผู้ที่อยู่ข้าง ๆ ,ผู้ที่คอยฉวยโอกาส
demijohnn. ขวดขนาดใหญ่คอเล็กที่หุ้มด้วยตะกร้าจักสาน
long johnsเสื้อกางเกง (ในตัวเดียวกัน) รัดรูปแขนยาวที่ใช้ใส่ชั้นในในฤดูหนาว

English-Thai: Nontri Dictionary
JOHN John Bull(n) ชาวอังกฤษ,ชาติอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Johnson's Two Componentมาตรวัดความเจ็บปวดของจอห์นสัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Johnny.จอห์นนี่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Johnny!จอห์นนี่ In the Mouth of Madness (1994)
John?จอห์น? Complications (2008)
John!จอหน Rambo (2008)
John hobbes.จอห์น ฮอบส์ Omnivore (2009)
John!จอห์น Nowhere Boy (2009)
John?จอห์น? Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
JOHN:จอห์น: Unaired Pilot (2010)
John...จอห์น! I Am Number Four (2011)
John!จอห์น Legacy (2012)
John.จอห์น Bury the Lede (2012)
John!จอห์น! Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
johnIf the vase is not found, John may be accused of stealing it.
johnI'd like to speak to John.
johnJohn can really talk a blue streak about Peru.
johnThere's a rumor Johnson is going to be traded.
johnJohn is not my brother, but my cousin.
johnIs the rumor true that Anne will get married to John?
johnJohn and I have patched up our troubles.
johnYoko ignored John completely, and he did the same to her.
johnMay I introduce you to Dr. Johnson?
johnIn interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.
johnI prefer John's car to his employers one.
johnI ordered sushi, and John tempura.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine   
จอห์น เอฟ. เคนเนดี[n. prop.] (Jøn Ēf. Khēnnēdī) EN: John Kennedy ; John Fitzgerald Kennedy   FR: John Kennedy
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøng sōphēnī) EN: john ; whoremaster ; whoremonger   FR: client d'une prostituée [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOHN    JH AA1 N
JOHNS    JH AA1 N Z
JOHNY    JH AA1 N IY0
JOHN'S    JH AA1 N Z
JOHNNY    JH AA1 N IY0
JOHNTA    JH AA1 N T AH0
JOHNIE    JH AA1 N IY0
JOHNSEN    JH AA1 N S AH0 N
JOHNSON    JH AA1 N S AH0 N
JOHNNIE    JH AA1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
John    (n) ʤˈɒn (jh o1 n)
john    (n) ʤˈɒn (jh o1 n)
Johnny    (n) ʤˈɒniː (jh o1 n ii)
Johnson    (n) ʤɒnsən (jh o n s @ n)
John Bull    (n) ʤˌɒn-bˈul (jh o2 n - b u1 l)
Johnstone    (n) ʤˈɒnstən (jh o1 n s t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约翰[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] John (name); Johan (name); Johann (name), #12,799 [Add to Longdo]
约翰逊[Yuē hàn xùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Johnson or Johnston (name), #13,062 [Add to Longdo]
强生公司[Qiáng shēng Gōng sī, ㄑㄧㄤˊ ㄕㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Johnson & Johnson, #71,786 [Add to Longdo]
詹森[Zhān sēn, ㄓㄢ ㄙㄣ, ] Johnson, #89,234 [Add to Longdo]
约翰斯顿[Yuē hàn sī dùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Johnston, Johnson, Johnstone etc, name, #98,443 [Add to Longdo]
章孝严[zhāng xiào yán, ㄓㄤ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄢˊ, / ] John Chang (Taiwan Foreign Minister), #98,980 [Add to Longdo]
霍普金斯大学[huò pǔ jīn sī dà xué, ㄏㄨㄛˋ ㄆㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄙ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Johns Hopkins University, #136,350 [Add to Longdo]
若翰[Ruò hàn, ㄖㄨㄛˋ ㄏㄢˋ, ] John (less common form of 若望 or 約翰|约翰), #316,751 [Add to Longdo]
黄建南[huáng jiàn nán, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄢˋ ㄋㄢˊ, / ] John Huang (Democratic Party fundraiser), #847,474 [Add to Longdo]
琼斯顿[Qióng sī dùn, ㄑㄩㄥˊ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Johnston (name), #869,046 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae [Add to Longdo]
オトギリソウ属;弟切草属[オトギリソウぞく(オトギリソウ属);おとぎりそうぞく(弟切草属), otogirisou zoku ( otogirisou zoku ); otogirisouzoku ( otogirisou zoku )] (n) Hypericum (plant genus including St. John's worts) [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
ジョン[, jon] (n) John; (P) [Add to Longdo]
ジョントラ[, jontora] (n) (abbr) John Travolta [Add to Longdo]
ジョンブル[, jonburu] (n) John Bull [Add to Longdo]
スティーブンスジョンソン症候群[スティーブンスジョンソンしょうこうぐん, sutei-bunsujonson shoukougun] (n) Stevens-Johnson syndrome [Add to Longdo]
ズボン下[ズボンした, zubon shita] (n) long johns; long underpants; long underwear [Add to Longdo]
バーバーフィッシュ[, ba-ba-fisshu] (n) blacknosed butterflyfish (Johnrandallia nigrirostris); barberfish [Add to Longdo]
ヨハネによる福音書[ヨハネによるふくいんしょ, yohane niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to John (book of the Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 john
   n 1: a room or building equipped with one or more toilets [syn:
      {toilet}, {lavatory}, {lav}, {can}, {john}, {privy},
      {bathroom}]
   2: youngest son of Henry II; King of England from 1199 to 1216;
     succeeded to the throne on the death of his brother Richard
     I; lost his French possessions; in 1215 John was compelled by
     the barons to sign the Magna Carta (1167-1216) [syn: {John},
     {King John}, {John Lackland}]
   3: (New Testament) disciple of Jesus; traditionally said to be
     the author of the 4th Gospel and three epistles and the book
     of Revelation [syn: {John}, {Saint John}, {St. John}, {Saint
     John the Apostle}, {St. John the Apostle}, {John the
     Evangelist}, {John the Divine}]
   4: a prostitute's customer [syn: {whoremaster}, {whoremonger},
     {john}, {trick}]
   5: the last of the four Gospels in the New Testament [syn:
     {John}, {Gospel According to John}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top