ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joggle

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joggle-, *joggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joggle[N] การเขย่าเบาๆ, Syn. shake, jolt
joggle[VI] เขย่าเบาๆ, Syn. shake
joggle[VT] เขย่าเบาๆ, See also: กระทุ้ง, โยก, Syn. shake, jiggle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joggle(จอก'เกิล) {joggled,joggling,joggles} vt.,vi.,n. (การ) เขย่าเบา ๆ ,เคลื่อนไปเคลื่อนมา,กระตุกเบา ๆ ,กระทุ้ง,เบา ๆ -S.jolt,shake

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've just grown too tired to joggle the lies and hide the fears.ผมแค่เติบโตมาพร้อมกับความเหนื่อยล้า เหนื่อยกับการโกหก และซ่อนความกลัวเอาใว้ AK-51 (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joggle    (v) ʤˈɒgl (jh o1 g l)
joggled    (v) ʤˈɒgld (jh o1 g l d)
joggles    (v) ʤˈɒglz (jh o1 g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
太枘(oK)[だぼ, dabo] (n) dowel; joggle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joggle
   n 1: a fastener that is inserted into holes in two adjacent
      pieces and holds them together [syn: {dowel}, {dowel pin},
      {joggle}]
   2: a slight irregular shaking motion [syn: {joggle}, {jiggle}]
   v 1: move to and fro; "Don't jiggle your finger while the nurse
      is putting on the bandage!" [syn: {jiggle}, {joggle},
      {wiggle}]
   2: fasten or join with a joggle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top