ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jog on

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jog on-, *jog on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jog on[PHRV] เดินเหยาะๆ, See also: วิ่งเหยาะๆ, เดินเอื่อยๆ, Syn. jog along

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jog on.วิ่งไป Hot Fuzz (2007)
Mr Skinner, what you do with your land is of no concern of mine, so jog on.คุณสกินเนอร์ คุณจะทำอะไรในที่ของคุณก็ไม่เกี่ยวกับผม ออกไปเลย Hot Fuzz (2007)
Go on, jog on, walk on, goodbye, bon voyage, fuck off.ไปเลย รีบเลย เดินเลย ลาก่อน โชคดี ไสหัวไป RocknRolla (2008)
Jog on, boy, before I grind your bones to make my bread.ไปซะไอ้หนู ก่อนที่ชั้นจะกระทืบนายจนกระดูกแตก RocknRolla (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระลึกถึง[v.] (raleuk theung) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember   FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top