ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jog

JH AA1 G   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jog-, *jog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jog[VT] กระตุกเบาๆ, See also: กระทุ้งเบาๆ, เขย่าเบาๆ, Syn. nudge, shake, prod
jog[N] การกระทุ้งเบาๆ, See also: การกระตุกเบาๆ, การเขย่าเบาๆ, การสะกิดเบาๆ, Syn. nudge, push, shake
jog[N] การวิ่งเหยาะๆ, See also: การวิ่งช้าๆ
jog[VI] วิ่งเหยาะๆ, See also: วิ่งช้าๆ, Syn. trot, lope
jog[N] พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, See also: รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา, Syn. projection, notch
jog[N] เลี้ยว, See also: หัวเลี้ยว, Syn. bend, turn
jog in[PHRV] เพิ่มเติมอุปกรณ์ในฉาก (การละคร), Syn. set in
jog on[PHRV] เดินเหยาะๆ, See also: วิ่งเหยาะๆ, เดินเอื่อยๆ, Syn. jog along
joggle[N] การเขย่าเบาๆ, Syn. shake, jolt
joggle[VI] เขย่าเบาๆ, Syn. shake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jog(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (การ) ชนเบา ๆ ,กระทุ้งเบา ๆ ,ผลักเบา ๆ ,เขย่าเบา ๆ ,ทำให้ทำงาน,โดยการกระทุ้งเบา ๆ ,กระตุ้น,เตือน,กระทุ้งให้ม้าวิ่งเหยาะ ๆ vt. เดินเหยาะ,ย่าง,เดินเอื่อย ๆ ,ย่ำต๊อก,เดินเนิบ ๆ ,วิ่งเหยาะย่าง (ม้า) . -S.jar,shake
joggle(จอก'เกิล) {joggled,joggling,joggles} vt.,vi.,n. (การ) เขย่าเบา ๆ ,เคลื่อนไปเคลื่อนมา,กระตุกเบา ๆ ,กระทุ้ง,เบา ๆ -S.jolt,shake

English-Thai: Nontri Dictionary
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ,เขย่า,กระตุก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ผลัก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joggingการวิ่งเหยาะ [TU Subject Heading]
Joggingการวิ่งออกกำลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fezzik, jog his memory.เฟสสิก ทวนความจำให้เขาหน่อยสิ The Princess Bride (1987)
I didn't meant to jog him so hard.ข้าไม่ได้ตั้งใจเตือนมันแรงขนาดนั้น The Princess Bride (1987)
Didn't know I jog, did you?คุณไม่รู้หรือว่าฉันชอบวิ่ง The Bodyguard (1992)
No, I'm afraid that I'll have to jog with you.กลัวจะต้องวิ่งเป็นเพี่อนคุณต่างหาก The Bodyguard (1992)
Jogger in the yellow and orange?คนที่วิ่งที่ใส่ชุดเหลืองกับส้มนั่นได้มั้ย Léon: The Professional (1994)
Collapsed while jogging.แพทย์ช่วยชีวิตไว้ได้ แต่คลื่นหัวใจไม่ดีเลย City of Angels (1998)
I was out jogging, didn't wanna go home, kind of ended up here.ฉันออกไปวิ่งจ็อคกิ้งแล้วยังไม่อยากกลับเข้าบ้าน ก็เลยแวะมาที่นี่น่ะ X-Ray (2001)
- What will that do? It could help to jog his memory.แค่นั้นเองหรอคะ / มันจะช่วยให้เขาจำได้ครับ The Butterfly Effect (2004)
Well, here's some pictures. Maybe they'll jog your memory.ใช่แล้ว, ที่นี่รูปถ่ายจำนวนหนึ่ง Crusade (2004)
- Why? Something might jog my memory.- อ้าว เผื่ออะไรมันจะสะกิดใจฉันบ้าง Just Like Heaven (2005)
Jog it off the field. Jog it off! You want water?วิ่งออกไปนอกสนาม วิ่งให้หายเหนื่อย ถ้าหิวน้ำมีน้ำอยู่ข้างๆ วิ่งเหยาะ Gridiron Gang (2006)
Let's go, gentlemen! Offense, let's go. Jog it off the field.ทีมรุก ไปเลย วิ่งเหยาะออกไปที่สนาม เอาบอลคืน Gridiron Gang (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jogWe jog before breakfast every morning.
jogJim makes a point of jogging three miles every day.
jogI've decided to jog every morning.
jogAt one time I used to go jogging every morning.
jogJogging is out California.
jogI put in an hour of jogging before I go to school.
jogI make it a rule to jog every morning.
jogI keep fit by jogging every morning.
jogI make it a rule to jog early in the morning.
jogLet's start jogging together from tomorrow morning.
jogHe keeps his youth by jogging.
jogMy father goes jogging every morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย่าตัว[V] shake, See also: jog, joggle, Syn. เขย่า, Example: ผมเขย่าตัวเธออย่างแรง แต่เธอก็ไม่รู้สึก, Thai definition: อาการที่จับตัวให้เคลื่อนไหวไปมาเพื่อปลุกหรือให้รู้สึกตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๊อกกิ้ง[n.] (jǿkking) EN: jogging   FR: jogging [m] (anglic.) ; course à pied [f]
การวิ่ง[n.] (kān wing) EN: running   FR: course (à pied) [f] ; jogging [m]
ระลึกถึง[v.] (raleuk theung) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember   FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)
ถอง[v.] (thøng) EN: nudge with the elbow ; jog with one's elbow   FR: coudoyer ; bousculer
วิ่งเหยาะ ๆ[v.] (wing yǿ-yǿ) EN: trot ; run slowly ; jog   FR: trotter ; trottiner

CMU English Pronouncing Dictionary
JOG    JH AA1 G
JOGS    JH AA1 G Z
JOGGED    JH AA1 G D
JOGGER    JH AA1 G ER0
JOGGERS    JH AA1 G ER0 Z
JOGGING    JH AA1 G IH0 NG
JOGGING    JH AO1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jog    (v) ʤˈɒg (jh o1 g)
jogs    (v) ʤˈɒgz (jh o1 g z)
jogged    (v) ʤˈɒgd (jh o1 g d)
jogger    (n) ʤˈɒgər (jh o1 g @ r)
joggle    (v) ʤˈɒgl (jh o1 g l)
joggers    (n) ʤˈɒgəz (jh o1 g @ z)
jogging    (v) ʤˈɒgɪŋ (jh o1 g i ng)
joggled    (v) ʤˈɒgld (jh o1 g l d)
joggles    (v) ʤˈɒglz (jh o1 g l z)
jog-trot    (n) ʤˈɒg-trɒt (jh o1 g - t r o t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢跑[màn pǎo, ㄇㄢˋ ㄆㄠˇ, ] jogging; to jog; to canter; a slow trot, #25,041 [Add to Longdo]
日惹[Rì rě, ㄖˋ ㄖㄜˇ, ] Jogyakarta, central Java, #62,865 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
助言[じょげん, jogen] (n) คำแนะนำ คำปรึกษา

German-Thai: Longdo Dictionary
joggen(vt) |joggte, hat gejoggt| วิ่งจ๊อกกิ้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joga {n}; Yoga {n}yoga [Add to Longdo]
Jogging {n} [sport]jogging [Add to Longdo]
Joghurt {m}; Jogurt {m}; Yoghurt {m}yogurt; yoghurt [Add to Longdo]
Joghurtbereiter {m}yogurt maker [Add to Longdo]
Schlendrian {m}jog trot [Add to Longdo]
Trab {m}; Trott {m} | jdn. ständig auf Trab haltenjog | to run sb. off his feet [Add to Longdo]
eintönigjog trot [Add to Longdo]
joggento jog [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェーグレン症候群[シェーグレンしょうこうぐん, shie-guren shoukougun] (n) Sjogren's sydrome; Sjogren's disease [Add to Longdo]
ジョガー[, joga-] (n) jogger [Add to Longdo]
ジョギング(P);ジョッギング[, jogingu (P); joggingu] (n) jogging; (P) [Add to Longdo]
ジョギングシューズ[, jogingushu-zu] (n) jogging shoes [Add to Longdo]
ジョギングパンツ[, jogingupantsu] (n) jogging pants [Add to Longdo]
ジョグ[, jogu] (n) jog [Add to Longdo]
下女下男[げじょげなん, gejogenan] (n) servants [Add to Longdo]
近所合壁[きんじょがっぺき, kinjogappeki] (n) immediate neighborhood; immediate neighbourhood [Add to Longdo]
控除額[こうじょがく, koujogaku] (n) amount deducted (from); deduction (from); abatement [Add to Longdo]
収容所群島[しゅうようじょぐんとう, shuuyoujoguntou] (n) Gulag Archipelago (Aleksandr Solzhenitsyn) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序木[じゅんじょぎ, junjogi] ordered tree [Add to Longdo]
操作除外集合[そうさじょがいしゅうごう, sousajogaishuugou] exclusion set [Add to Longdo]
補助語[ほじょご, hojogo] optional word [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
助言[じょげん, jogen] -Rat, Ratschlag [Add to Longdo]
除外[じょがい, jogai] ausnehmen, ausschliessen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jog
   n 1: a sharp change in direction; "there was a jog in the road"
   2: a slow pace of running [syn: {jog}, {trot}, {lope}]
   3: a slight push or shake [syn: {nudge}, {jog}]
   v 1: continue talking or writing in a desultory manner; "This
      novel rambles on and jogs" [syn: {ramble on}, {ramble},
      {jog}]
   2: even up the edges of a stack of paper, in printing [syn:
     {square up}, {jog}, {even up}]
   3: run for exercise; "jog along the canal"
   4: run at a moderately swift pace [syn: {trot}, {jog}, {clip}]
   5: give a slight push to
   6: stimulate to remember; "jog my memory"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top