ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jodhpurs

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jodhpurs-, *jodhpurs*, jodhpur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jodhpurs[N] กางเกงขี่ม้าที่รัดแน่นจากหัวเข่าถึงข้อเท้า, Syn. breech

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I figured by now you'd be at the board in your monocle and jodhpurs.ฉันประมวลว่าตอนนี้คุณอยู่ที่กระดาน กับแว่นขาเดียวแล้วก็รองเท้าหุ้มข้อ House Divided (2009)
These jodhpurs are cutting off my circulation. Oh!กางเกงนี่ทำเลือดฉันไหลเวียนไม่สะดวกแล้ว Touched by an 'A'-ngel (2011)
and then show up at an interview where he is lauded as a visionary because his jodhpurs happened to match his riding crop.แล้วก็ไปโผล่ในบทสัมภาษณ์ แล้วเค้าก็หัวเราะกับมุมมองของเค้า เพราะว่ารองเท้าบูทที่เค้าใส่มันไม่แมชกับแซ่ตีม้า The Break-Up (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jodhpurs    (n) ʤˈɒdpəz (jh o1 d p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョッパーズ[, joppa-zu] (n) jodhpurs; riding breeches [Add to Longdo]
ジョドパーズ[, jodopa-zu] (n) jodhpurs [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jodhpurs
   n 1: flared trousers ending at the calves; worn with riding
      boots [syn: {jodhpurs}, {jodhpur breeches}, {riding
      breeches}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top