ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jocund

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jocund-, *jocund*, jocun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jocund[ADJ] ร่าเริงสนุกสนาน, See also: มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, Syn. joyous, joyful, blithesome, Ant. sad, cheerless
jocundity[N] ความร่าเริง, See also: ความสนุกสนานเบิกบาน, Syn. gaiety, cheerfulness, mirth, Ant. sadness, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jocund(โจค'เคินดฺ,โจ'เคินดฺ) adj. ร่าเริง,มีชีวิตชีวา,เบิกบานใจ,ดีใจ, Syn. merry,gay ###A. sad,sober
jocundity(โจคัน'ดิที) n. ความร่าเริง,ความเบิกบานใจ,คำพูดหรือการกระทำที่,แสดงความดีใจหรือเบิกบาน, Syn. gaiety

English-Thai: Nontri Dictionary
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Night candles are burnt out, and jocund day stands tiptoe on the misty mountain tops.อันเทียนของราตรีดับหมด และทิวาร่า- เริงยืน ณ ยอดผา พยับหมอกอยู่รำไร I Am Unicorn (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่าเริง[adj.] (rāroēng) EN: cheerful ; jocund   FR: jovial ; enjoué

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jocund    (j) ʤˈɒkənd (jh o1 k @ n d)
jocundity    (n) ʤˈoukˈʌndɪtiː (jh ou1 k uh1 n d i t ii)
jocundities    (n) ʤˈoukˈʌndɪtɪz (jh ou1 k uh1 n d i t i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jocund
   adj 1: full of or showing high-spirited merriment; "when hearts
       were young and gay"; "a poet could not but be gay, in
       such a jocund company"- Wordsworth; "the jolly crowd at
       the reunion"; "jolly old Saint Nick"; "a jovial old
       gentleman"; "have a merry Christmas"; "peals of merry
       laughter"; "a mirthful laugh" [syn: {gay}, {jocund},
       {jolly}, {jovial}, {merry}, {mirthful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top