ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jocose

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jocose-, *jocose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jocose[ADJ] ที่ตลกขบขัน, See also: ตลกน่าขัน, Syn. funny, droll, comical, Ant. sober, serious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jocose(โจโคส') adj. ขบขัน,ตลก,ขี้เล่น,ล้อเล่น,ยั่วเย้า., See also: jocoseness n. ดูjocose -S.joking,jesting

English-Thai: Nontri Dictionary
jocose(adj) ขบขัน,ร่าเริง,ตลกคะนอง,ขี้เล่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jocose    (j) ʤˈoukˈous (jh ou1 k ou1 s)
jocosely    (a) ʤˈoukˈousliː (jh ou1 k ou1 s l ii)
jocoseness    (n) ʤˈoukˈousnəs (jh ou1 k ou1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jocose
      adj 1: characterized by jokes and good humor [syn: {jesting},
             {jocose}, {jocular}, {joking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top