ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jockstrap

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jockstrap-, *jockstrap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jockstrap[N] กระจับป้องกันอวัยวะเพศของนักกีฬาชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jockstrap(โจค'สแทรพ) n. กระจับหุ้มบังอวัยวะสืบพันธุ์ของชายในการแข่งกีฬา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here they come. I need a picture of the cheating jockstraps.เฮ้ๆ พวกนั้นมาแล้ว พีท ฉันอยากได้รูปพวกขี้โกงพวกนั้นนะ Hothead (2001)
All right, jockstraps, let's gather up. Picture time.เอาล่ะวัยรุ่น \มาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่า 17 Again (2009)
All right, gather up, jockstraps. Picture time.เอาหล่ะเด็กๆทั้งหลาย ได้เวลาถ่ายรูปแล้ว 17 Again (2009)
You can go in there with... fucking Tarzan and his fucking spotted jockstrap for all I care... if you can get him to do it.ร่วมเพศทาร์ซานและร่วมเพศของเขาเห็น jockstrap สำหรับฉันดูแล ... ถ้าคุณจะได้รับเขาที่จะทำมัน Killing Them Softly (2012)
It's all about the importance of thoroughly washing your jockstrap.แผ่นพับพวกนี้สอนให้รู้จัก การซักกกน.กีฬาให้สะอาด The Spanish Teacher (2012)
Good to know, Bane. Is that a jockstrap?ดีที่ได้รู้นะ เบน นั่นใช่กางเกงในรึเปล่า Dynamic Duets (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jockstrap
   n 1: a support for the genitals worn by men engaging in
      strenuous exercise [syn: {athletic supporter}, {supporter},
      {suspensor}, {jockstrap}, {jock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top