ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jockey

JH AA1 K IY0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jockey-, *jockey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jockey[VT] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, trick
jockey[VI] ขี่ม้าแข่ง
jockey[N] นักขี่ม้าแข่งอาชีพ
jockey[N] ผู้ขับขี่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้นำทาง, ผู้ขับ
jockey for[PHRV] ผลักหรือเบียดผู้อื่นเข้าข้างทางเพื่อชนะการแข่งขัน (การแข่งม้า)
jockey for[PHRV] แข่งขันหรือแย่งชิงเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot,scheme
disc jockeyn. ดูdisk jockey
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ

English-Thai: Nontri Dictionary
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jockey wheelล้อปรับสายพาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey.หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ Oh, God! (1977)
A twisto bikey, scoot jockey.คนบ้าวิ่งรถจ็อคกี้วิ่งหนี Mad Max (1979)
- Scoot jockeys?จ๊อกกี้วิ่งหนี? Mad Max (1979)
Okay, then you won't mind if we check the seat of your Jockeys for Hershey squirts, will you?โอเค งั้นถ้าไม่ว่ากันก็ขอดูเป้ากางเกงหน่อย ดูสิว่าใครฉี่แตกบ้าง ได้ป่ะ? Stand by Me (1986)
You may as well hang up your jockey strap!หุ่นของแกมันจะเกาะแกได้แน่นแค่ไหนกัน! Mannequin (1987)
Ride jockeys?ขี่ม้า? Everybody Loves a Clown (2006)
It's still got the marks where the jockey was hitting it.มันยังมีรอยอยู่เลย American Duos (2007)
Table jockey.คนขี่ม้าแข่งตาราง Balls of Fury (2007)
I know what you're trying to get, table jockey.ฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณพยายาม จะได้รับการจัดรายการตาราง Balls of Fury (2007)
So turn off the charm, table jockey.ดังนั้นปิดเสน่ห์, คนขี่ม้าแข่งตาราง Balls of Fury (2007)
Pretty impressive for a retail jockey.ค่อนข้างน่าประทับใจ สำหรับมือใหม่ Chuck Versus Santa Claus (2008)
I didn't go six years to community college to assistant manage a bunch of register jockeys!ฉันไม่ได้ใช้เวลา 6 ปี ในมหาวิทยาลัย เพื่อมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ที่วันๆนั่งทำงานที่โต๊ะหรอกนะ! Chuck Versus the Fat Lady (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jockeyBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
jockeyHe is out and away the best jockey.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขี่ม้าแข่ง[n. exp.] (khon khī mā khaēng) EN: jockey   FR: jockey [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOCKEY    JH AA1 K IY0
JOCKEYS    JH AA1 K IY0 Z
JOCKEYING    JH AA1 K IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jockey    (v) ʤˈɒkiː (jh o1 k ii)
jockeys    (v) ʤˈɒkɪz (jh o1 k i z)
jockeyed    (v) ʤˈɒkɪd (jh o1 k i d)
jockeying    (v) ʤˈɒkɪɪŋ (jh o1 k i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jockey {m}; Jockei {m}jockey [Add to Longdo]
Jockeymütze {f}jockey cap [Add to Longdo]
Unterhose {f}; Unterhosen {pl} | lange Unterhosenjockey shorts [Am.]; pants [Br.] | warmers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[, jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P) [Add to Longdo]
ディスクジョッキー[, deisukujokki-] (n) disk jockey; disc jockey; (P) [Add to Longdo]
リーディングジョッキー[, ri-deingujokki-] (n) leading jockey [Add to Longdo]
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jockey
   n 1: someone employed to ride horses in horse races
   2: an operator of some vehicle or machine or apparatus; "he's a
     truck jockey"; "a computer jockey"; "a disc jockey"
   v 1: defeat someone through trickery or deceit [syn: {cheat},
      {chouse}, {shaft}, {screw}, {chicane}, {jockey}]
   2: compete (for an advantage or a position)
   3: ride a racehorse as a professional jockey

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top