ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joan of arc

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joan of arc-, *joan of arc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joan of arc(โจน'อัฟอาร์ค) วีรสตรีและผู้รับทุกข์เพื่อคนอื่นของฝรั่งเศส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Joan of Arc.โจนออฟอาร์ค Oh, God! (1977)
She played Joan of Arc.เธอแสดงเป็นโจนออฟอาร์ค Oh, God! (1977)
Joan of Arc.โจนออฟอาร์ค Oh, God! (1977)
- mother teresa. joan of arc.แม่ชีเทเรซ่า โจน ออฟ อาร์ค Debate 109 (2009)
You must be the Joan of Arc of 21st century.เป็นโจนออฟอาร์คศตวรรษนี้เหรอ The Scent (2012)
I needed a Joan of Arc.ผมต้องการโจน ออฟ อาร์ค Cat's Cradle (2013)
So you used her for Joan of Arc.งั้นคุณให้เธอเป็นแบบ โจน ออฟ อาร์ค Cat's Cradle (2013)
So you used her for Joan of Arc, but what about the mask?คุณใช้เธอเป็นแบบของ โจน ออฟ อาร์ค แล้วเเกี่ยวอะไรกับหน้ากาก? Cat's Cradle (2013)
Joan of Arc.โจนออฟอาร์ The Magnificent Seven (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Joan of Arc
   n 1: French heroine and military leader inspired by religious
      visions to organize French resistance to the English and to
      have Charles VII crowned king; she was later tried for
      heresy and burned at the stake (1412-1431) [syn: {Jeanne
      d'Arc}, {Joan of Arc}, {Saint Joan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top