ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jiujitsu

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jiujitsu-, *jiujitsu*
Possible hiragana form: じうじつ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jiujitsu[N] ศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่นที่พัฒนามาจากยูโด, Syn. ju-jitsu

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jiujitsu(จูจิท'ซู) n. =jujitsu (ดู), Syn. jinjutsu

English-Thai: Nontri Dictionary
jiujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, did Muay Thai, little jiujitsu.ค่ะ ฉันฝึกมวยไทยนิดหน่อย ยิวยิตสูด้วย Ka Hakaka Maika'i (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔術[じゅうじゅつ, juujutsu] (n) jujitsu (classical Japanese martial art, usually referring to fighting without a weapon); jiujitsu; jujutsu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jiujitsu
   n 1: a method of self-defense without weapons that was developed
      in China and Japan; holds and blows are supplemented by
      clever use of the attacker's own weight and strength [syn:
      {jujutsu}, {jujitsu}, {jiujitsu}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top