ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jitterbug

JH IH1 T ER0 B AH2 G   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jitterbug-, *jitterbug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jitterbug[N] การเต้นรำประเภทหนึ่งที่โลดโผน
jitterbug[VI] เต้นรำแบบโลดโผน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won this jitterbug contest.ฉันชนะการแข่งขันจิตเตอร์บั๊ก Mulholland Dr. (2001)
- Jitterbug- # จิทเทอร์บั๊ก High School Musical 2 (2007)
Waltz, the jitterbug, the moonwalk. He does it all.เธอไม่ว่าอะไรน่ะ เฮเลน่า? Family Ties (2009)
Are we gonna jitterbug, too?เราต้องเต้นด้วยมั้ย? There's No Place Like Homecoming (2010)
♪ A jitterbug into my brain ♪ Yeah, yeah! ♪#ท่าเต้นจิตเตอร์บัก(ท่าเต้นชนิดหนึ่ง)อยู่ในสมองของฉัน เย้,เย# Guilty Pleasures (2013)
♪ Whoo! ♪ Jitterbug#วู้ จิตเตอร์บัก# Guilty Pleasures (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JITTERBUG    JH IH1 T ER0 B AH2 G
JITTERBUGGING    JH IH1 T ER0 B AH2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jitterbug    (n) ʤˈɪtəbʌg (jh i1 t @ b uh g)
jitterbugs    (n) ʤˈɪtəbʌgz (jh i1 t @ b uh g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jitterbug {m} (Tanz) | Jitterbug tanzenjitterbug | to jitterbug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジタバグ[, jitabagu] (n) jitterbug [Add to Longdo]
ジルバ[, jiruba] (n) (abbr) (See ジタバグ) jitterbug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jitterbug
      n 1: a jerky American dance that was popular in the 1940s
      v 1: do the jitterbug

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top