ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jitney

JH IH1 T N IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jitney-, *jitney*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jitney[N] รถโดยสารขนาดเล็กที่เก็บค่าโดยสารถูก, Syn. minibus

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถสองแถว[n. exp.] (rot søng thaēo) EN: jitney ; taxi-bus ; minibus ; baht bus ; two-row seat bus   FR: taxi collectif [m] ; taxi-bus [m] ; camionnette-bus à deux banquettes [f]
สองแถว[n. exp.] (søng thaēo) EN: jitney ; taxi-bus ; minibus ; baht bus ; two-row seat bus   FR: taxi collectif [m] ; taxi-bus [m] ; camionnette-bus à deux banquettes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JITNEY    JH IH1 T N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jitney    (n) ʤˈɪtniː (jh i1 t n ii)
jitneys    (n) ʤˈɪtnɪz (jh i1 t n i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jitney
   n 1: a vehicle carrying many passengers; used for public
      transport; "he always rode the bus to work" [syn: {bus},
      {autobus}, {coach}, {charabanc}, {double-decker}, {jitney},
      {motorbus}, {motorcoach}, {omnibus}, {passenger vehicle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top