ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jinx

JH IH1 NG K S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jinx-, *jinx*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jinx[N] คนหรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา, See also: ตัวซวย, Syn. hoodoo, hex, nemesis
jinx[VT] นำโชคร้ายมาให้, See also: ทำให้โชคร้าย, Syn. bewitch, curse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jinx(จิงคฺซฺ) n. ผู้หรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา,ตัวซวย vt. นำโชคร้าย,มา,ทำให้ประสบเคราะห์ร้าย, Syn. hex

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Snape. He's jinxing the broom!สเนปโกง เขาสาปไม้กวาดนั่น Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Jinxing the broom? What do we do?- สาปไม้กวาดรึ ทำไงดีล่ะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
We had the target buttoned up and he was jinxing in the flak.เราใกล้จะเป้าหมายที่จะโจมตีอยู่แล้ว แต่มันดันโผล่ขึ้นมาให้เราสอยซะง่ายๆอย่างนั้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- Jinx! - You got me. She must be quite pretty,ความโชคร้าย เธอเอาไปซะ เธอต้อง แจ๋วจริง ๆ My Girl and I (2005)
Did you pick up some bad jinx there?นายแบกความโชคร้ายไปนั่นเหรอ My Girl and I (2005)
Don't jinx it! We'd be better off with a ghost.อย่าพูดงั้นซิ เจอผีซะยังดีกว่าอีก Arang (2006)
I-I wanted to scream.You know,are you nuts? Do you just wanna jinx it?ฉันอยากจะกรี้ด ฉันอยากจะแบบว่า นี่คุณบ้ารึป่าว? The Game (2007)
That project was bloody jinx!และแผนงานนั้นเต็มไปด้วยเลือด ความโชคร้าย Om Shanti Om (2007)
Sure, yeah, if you feel like jinxing it.เอาเลย ถ้าพี่อยากแช่งให้ผมซวย Chuck Versus the Sandworm (2007)
Hey, back off, jinx.เฮ้ ถอยไป ตัวซวย Bad Day at Black Rock (2007)
- Jinx- ตัวซวย Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Jinx!ตัวซวย! Attack on the Pin-Up Boys (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
ซวย[v.] (sūay) EN: be unlucky ; be followed by a jinx ; run into bad luck ; fall on evil days   FR: avoir la poisse ; avoir la guigne (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
JINX    JH IH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jinx    (n) ʤˈɪŋks (jh i1 ng k s)
jinxes    (n) ʤˈɪŋksɪz (jh i1 ng k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
进贤[Jìn xián, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] Jinxian county in Nanchang 南昌, Jiangxi, #65,369 [Add to Longdo]
进贤县[Jìn xián xiàn, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jinxian county in Nanchang 南昌, Jiangxi, #76,102 [Add to Longdo]
金溪[Jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, ] Jinxi county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #82,028 [Add to Longdo]
金溪县[Jīn xī xiàn, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jinxi county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #92,720 [Add to Longdo]
金秀瑶族自治县[Jīn xiù Yáo zú zì zhì xiàn, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄡˋ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jinxiu Yaozu autonomous county in Guangxi, #241,377 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジンクス[, jinkusu] (n) jinx; omen (can be a good omen); (P) [Add to Longdo]
疫病神[やくびょうがみ;えきびょうがみ, yakubyougami ; ekibyougami] (n) jinx (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jinx
   n 1: a person believed to bring bad luck to those around him
      [syn: {jonah}, {jinx}]
   2: an evil spell; "a witch put a curse on his whole family"; "he
     put the whammy on me" [syn: {hex}, {jinx}, {curse}, {whammy}]
   v 1: cast a spell over someone or something; put a hex on
      someone or something [syn: {hex}, {bewitch}, {glamour},
      {witch}, {enchant}, {jinx}]
   2: foredoom to failure; "This project is jinxed!"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top