ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jinrikisha

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jinrikisha-, *jinrikisha*
Possible hiragana form: じんりきしゃ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jinrikisha(จินริค'ชา,-ชอ) n. รถลาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถลาก[N] rickshaw, See also: jinrikisha, jinrickshaw, Example: รถบรรทุกติดหล่มอยู่ในไร่ ต้องใช้รถลากขนาดใหญ่จึงจะสามารถดึงรถขึ้นมาได้, Count unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถลาก[n.] (rotlāk) EN: rickshaw ; jinrikisha ; jinrickshaw   

Japanese-English: EDICT Dictionary
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P) [Add to Longdo]
曳子[ひきこ, hikiko] (n) jinrikisha puller [Add to Longdo]
人車[じんしゃ, jinsha] (n) (abbr) rickshaw; jinrikisha [Add to Longdo]
人力車[じんりきしゃ, jinrikisha] (n) rickshaw; jinrikisha; (P) [Add to Longdo]
人力車夫[じんりきしゃふ, jinrikishafu] (n) (See 車夫) rickshaw man [Add to Longdo]
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m [Add to Longdo]
挺;梃[ちょう, chou] (ctr) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc. [Add to Longdo]
[くるま, kuruma] (n) rickshaw; jinrikisha [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人力車[じんりきしゃ, jinrikisha] Rikscha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jinrikisha
      n 1: a small two-wheeled cart for one passenger; pulled by one
           person [syn: {jinrikisha}, {ricksha}, {rickshaw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top