ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingoism

JH IH1 NG G OW2 IH0 Z AH0 M   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingoism-, *jingoism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingoism[N] ความเชื่อที่คิดว่าประเทศของตนเหนือกว่าชาติใดๆ, See also: การรักชาติอย่างรุนแรง, Syn. chauvinism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingoismคติรักชาติแบบใฝ่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
JINGOISM    JH IH1 NG G OW2 IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingoism    (n) ʤˈɪŋgouɪzəm (jh i1 ng g ou i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジンゴイズム[, jingoizumu] (n) jingoism [Add to Longdo]
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingoism
   n 1: an appeal intended to arouse patriotic emotions [syn: {flag
      waving}, {jingoism}]
   2: fanatical patriotism [syn: {chauvinism}, {jingoism},
     {superpatriotism}, {ultranationalism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top