ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingo

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingo-, *jingo*
Possible hiragana form: じんご
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingoism[N] ความเชื่อที่คิดว่าประเทศของตนเหนือกว่าชาติใดๆ, See also: การรักชาติอย่างรุนแรง, Syn. chauvinism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism

English-Thai: Nontri Dictionary
jingo(n) คนบ้าสงคราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingoismคติรักชาติแบบใฝ่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is not only the perfect chance to rid us of Yeogu, but of Jingodo, Jinseung and the entire Jin clan along with him!มันไม่ไช่เป็นเพียงโอกาสที่เหมาะสมที่กำจัดยูโก แต่เป็นการกำจัดตระกูลจินโกโด จินซังและจินเสียพร้อมๆไปด้วย Episode #1.4 (2010)
Will ridding ourselves of Jingodo mean that I will be vanquished by Goguryeo?การกำจัดพวกจินจองโดหมายถึงการ เอาชนะโกคูรยอได้ไม่ใช่หรือ? Episode #1.4 (2010)
If he does come, I shall accord him the chance to save the Jin clan, but if he does not, both Jingodo and Jinseung will meet their demise.ถ้าเขามา ข้าจะให้โอกาสเขาที่จะรักษาตระกูลจินเอาใว้ ถ้าเขาไม่มา ทั้งตระกูลจินและจินโกโดจะต้องตาบ Episode #1.4 (2010)
Not only Chief Marshal Jingodo, but even Jinseung?ไม่เพียงหัวหน้าจินโกโด ยังมีจินซอง Episode #1.4 (2010)
So what happened to Chief Marshal Jingodo?เกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้าจินโกโด Episode #1.4 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
JINGOISM    JH IH1 NG G OW2 IH0 Z AH0 M
JINGOISTIC    JH IH0 NG G OW0 IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingo    (n) ʤˈɪŋgou (jh i1 ng g ou)
jingoes    (n) ʤˈɪŋgouz (jh i1 ng g ou z)
jingoism    (n) ʤˈɪŋgouɪzəm (jh i1 ng g ou i z @ m)
jingoist    (n) ʤˈɪŋgouɪst (jh i1 ng g ou i s t)
jingoists    (n) ʤˈɪŋgouɪsts (jh i1 ng g ou i s t s)
jingoistic    (j) ʤˌɪŋgouˈɪstɪk (jh i2 ng g ou i1 s t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジンゴイズム[, jingoizumu] (n) jingoism [Add to Longdo]
個人誤差[こじんごさ, kojingosa] (n) personal equation [Add to Longdo]
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument [Add to Longdo]
神護景雲[じんごけいうん, jingokeiun] (n) Jingo-keiun era (767.8.16-770.10.1) [Add to Longdo]
人後[じんご, jingo] (n-adv,n-t) behind others; losing out to others [Add to Longdo]
人後に落ちない[じんごにおちない, jingoniochinai] (exp) to be second to none (in) [Add to Longdo]
人語[じんご, jingo] (n) human speech [Add to Longdo]
壬午[みずのえうま;じんご, mizunoeuma ; jingo] (n) (See 干支) nineteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
地神五代[ちじんごだい, chijingodai] (n) (See 天神七代) five generations of earthly deities [Add to Longdo]
天声人語[てんせいじんご, tenseijingo] (exp) vox populi, vox dei (the people's voice is the voice of God) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingo
   n 1: an extreme bellicose nationalist [syn: {chauvinist},
      {jingoist}, {jingo}, {flag-waver}, {hundred-percenter},
      {patrioteer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top