ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingle

JH IH1 NG G AH0 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingle-, *jingle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingle[VI] เกิดเสียงดังจากโลหะกระทบกัน, Syn. rattle, jangle
jingle[VT] ทำให้เกิดเสียงดังจากโลหะกระทบกัน, Syn. jangle, chime, clank
jingle[N] เสียงกระทบกันของโลหะ, Syn. clang, clink, ringing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingle(จิง'เกิล) {jingled,jingling,jingles} vt. ทำเสียงโลหะกระทบกัน,ทำให้เกิดเสียง,สัมผัส,บทกวีที่มีเสียงสัมผัสต่อเนื่องกัน., See also: jingler n. ดูjingle jingly adv. ดูjingle, Syn. tinkle,clink
jingled(จิง'เกิลดฺ) adj. มึนเมา, Syn. drunk

English-Thai: Nontri Dictionary
jingle(n) เสียงกริ่ง,เสียงกระพรวน,เสียงระฆัง
jingle(vi,vt) ส่งเสียงกรุ๋งกริ๋ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingleบทร้อยกรองจิงเกิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jingles (Advertising songs)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I heard was the jingle-jangle... of a thousand lost souls!เสียงผมได้ยินคือเสียงกริ๊ง ของหนึ่งพันวิญญาณที่สูญหาย The Blues Brothers (1980)
We're gonna have the sweat world health club jingle first thing tomorrow morning, just let me promiseเราต้องนั่งมันด้วยเหรอ? ก็ต้องนั่งสิ มันไกลนะ Full House (1987)
We gotta get this jingle Ok what's the problem?ที่นี่ไง Full House (1987)
This particular jingle is taking a little extra time because we're holding up for quality.เราไปกันก่อนเถอะ Full House (1987)
Joseph, we don't have time to be dropping eggs, we gotta concentrate on this jingleนายชอบพูดแบบนั้น เฉพาะเวลาอย่างนี้แหละ (ฮันคยอง ชาวต่างชาติผู้ถูกทอดทิ้ง) (Spicy Noodles: Full House (1987)
Sorry D.J, we got to get back right now to our Sweat-world jingle Wait! hold it!ฉันคืออัญมนีที่มีค่าและหล่อเหลาของอันย่า และเอว่า Full House (1987)
Not the jingle, the egg.3 เดือน เอนย่ากับอาว่า Full House (1987)
Now Joseph I have to get back to our jingle for sweat worldฉันจะร้องเพลงละกัน Full House (1987)
(mobile-phone jingle)... Shall We Dance (2004)
Jingle bell, jingle bell Jingle bell rockJingle bell, jingle bell Jingle bell rock Mean Girls (2004)
Jingle bells swing And jingle bells ringJingle bells swing And jingle bells ring Mean Girls (2004)
Now the jingle hop has begunNow the jingle hop has begun Mean Girls (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริ๊ง[V] jingle, See also: tinkle, ring, Example: เสียงโทรศัพท์กริ๊งกร๊างมาเข้าหูจนแกรู้สึกรำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริ่ง[n.] (kring) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket   FR: sonnerie [f] ; dring !

CMU English Pronouncing Dictionary
JINGLE    JH IH1 NG G AH0 L
JINGLES    JH IH1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingle    (v) ʤˈɪŋgl (jh i1 ng g l)
jingled    (v) ʤˈɪŋgld (jh i1 ng g l d)
jingles    (v) ʤˈɪŋglz (jh i1 ng g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叮铃[dīng líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, / ] jingle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
コマソン[, komason] (n) (abbr) commercial song; commercial jingle [Add to Longdo]
サウンドロゴ[, saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle [Add to Longdo]
ジングル[, jinguru] (n) jingle (i.e. in a television commercial) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingle
   n 1: a metallic sound; "the jingle of coins"; "the jangle of
      spurs" [syn: {jingle}, {jangle}]
   2: a comic verse of irregular measure; "he had heard some silly
     doggerel that kept running through his mind" [syn:
     {doggerel}, {doggerel verse}, {jingle}]
   v 1: make a sound typical of metallic objects; "The keys were
      jingling in his pocket" [syn: {jingle}, {jingle-jangle},
      {jangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top