ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jimmy

JH IH1 M IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jimmy-, *jimmy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jimmy[VT] งัดด้วยชะแลง, Syn. jemmy
jimmy[N] เหล็กงัดขนาดสั้น, See also: ชะแลงขนาดสั้น, Syn. crowbar, jemmy
Jimmy Riddle[SL] ฉี่, See also: ปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jimmy(จิม'มี) n. เหล็กงัดขนาดสั้น,ชะแลงขนาดสั้น. vt. วัดด้วยชะแลง., Syn. jemmy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jimmy!จิมมี่! As You Were (2011)
Jimmy!จิมมี่ Flesh and Blood (2012)
Jimmy the Goose, larger than life and twice as ugly!จิมมี่ กูส ขนาดใหญ่กว่าชีวิต และครั้งที่สองเป็นที่น่าเกลียด! Mad Max (1979)
Jimmy?จิมมี่? Goodfellas (1990)
And it was when I first met Jimmy Conway.และเป็นตอนเดียวกับที่ผมเจอ จิมมี่ คอนเวย์ ครั้งแรก Goodfellas (1990)
Jimmy was one of the most feared guys in the city.จิมมี่เป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในเมือง Goodfellas (1990)
See, hits never bothered Jimmy. It was business.จิมมี่ไม่เคยสนการต่อสู้ เป็นเรื่องของธุรกิจ Goodfellas (1990)
But what Jimmy really loved to do... what he really loved to do was steal.แต่อะไรที่จิมมี่ชอบทำจริงๆน่ะเหรอ ที่เขาชอบสุดๆ คือ ขโมย Goodfellas (1990)
Jimmy was the kind of guy who rooted for the bad guys in the movies.จิมมี่เป็นคนที่ถอดแบบ พวกมาเฟียมาจากในหนัง Goodfellas (1990)
They called him Jimmy the Gent.เขาเรียกกันว่า เจ้าหน้าที่จิมมี่ Goodfellas (1990)
Jimmy, you got anything good?จิมมี่ นายมีของดีไหม Goodfellas (1990)
And when the cops assigned a whole army to stop Jimmy, what did he do?และเมื่อพวกตำรวจที่ได้รับหมอบหมาย ให้จับจิมมี่ ดูสิว่าเขาทำอะไร Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jimmyHang on a minute .I'll call Jimmy.
jimmyI bought Jimmy a home computer.
jimmyIs Jimmy writing a letter?
jimmyIt is time you went to bed, Jimmy.
jimmyJimmy, breakfast is ready. Come downstairs.
jimmyJimmy insisted on my taking him to the zoo.
jimmyJimmy insist on my taking him to the zoo.
jimmyJimmy is coughing badly because he has a cold.
jimmyJimmy is easy for me to get along with.
jimmyJimmy is junior to me by two years.
jimmyJimmy is to some extent capable of performing this operation.
jimmyJimmy knows everything about cars.

CMU English Pronouncing Dictionary
JIMMY    JH IH1 M IY0
JIMMY'S    JH IH1 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jimmy    (n) ʤˈɪmiː (jh i1 m ii)
jimmy    (n) ʤˈɪmiː (jh i1 m ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jimmy
   n 1: a short crowbar; "in Britain they call a jimmy and jemmy"
      [syn: {jimmy}, {jemmy}]
   v 1: to move or force, especially in an effort to get something
      open; "The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to
      pry the lid off the garbage pail" [syn: {pry}, {prise},
      {prize}, {lever}, {jimmy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top