ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jim crow

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jim crow-, *jim crow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jim Crow[N] นโยบายการแบ่งแยกคนผิวดำ, See also: การเหยียดชนผิวดำ, Syn. Jim Crowism
Jim Crow[N] นิโกร (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jim crow(จิม'โคร) n. การเหยียดคนผิวดำ, See also: jim-crow adj. ดูJim Crow Jim-crow adj. ดูJim Crow, Syn. Jim-Crowism.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scare me more than Jim Crow.กลัวซะยิ่งกว่าจิม โครว์อีก The Help (2011)
If this is one of those vampire Jim Crow laws, you need to get over it.รู้อะไรไหม ถ้านี่เป็นหนึ่ง ในกฎของแวมไพร์จิม โคร์ว นายต้องลืมมันไปซะ Dream Reaper (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jim Crow    (n) ʤˌɪm-krˈou (jh i2 m - k r ou1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジムクロー[, jimukuro-] (n) Jim Crow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jim Crow
   n 1: barrier preventing blacks from participating in various
      activities with whites [syn: {color bar}, {colour bar},
      {color line}, {colour line}, {Jim Crow}]
   2: a crowbar fitted with a claw for pulling nails

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top