ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jilt

JH IH1 L T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jilt-, *jilt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jilt[VT] สลัดทิ้ง, See also: ทอดทิ้ง, สลัด, ทิ้ง, Syn. dump, cast aside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jilt(จิลทฺ) {jilted,jilting,jilts} vt. ปฏิเสธ,ขว้างทิ้ง n. หญิงผู้สลัดคนรักทิ้ง., See also: jilter n.,, Syn. abandon

English-Thai: Nontri Dictionary
jilt(n) หญิงที่ทำให้ชายอกหัก
jilt(vt) สลัดทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It just makes you look funny. My grandfather was jilted by his girlfriend when he got jaundice.ถ้าโรคนั้นไม่ต้องกังวล ก็แค่ตัวเหลืองตาเหลือง The Pianist (2002)
You're free to go off and be jilted yourself.ลูกมีอิสระที่จะออกไปหาความรัก และถูกทิ้งบ้าง Pride & Prejudice (2005)
You know,the other day when you and lincoln had your little spat in the lobby and you¡ª all distraught and jilted-- went across the street to the bar, a cynic might think that was staged.รู้มั้ย วันนี้ที่คุณกับลินคอล์น มีปากเสียงกันในลอบบี้น่ะ แล้วข้ามถนนมาที่บาร์ พวกนักปรัชญาอาจคิดว่ามันเป็นการแสดง Dirt Nap (2008)
Jilted lover with a screw loose?พูดเหมือนคนแค่ไปเรียนต่อหรืออะไรทำนองนั้นแหละ My Bloody Valentine (2009)
Irene never did the jilting.พ่อคุณเองยังไม่รู้คุณไปไหนเลย My Bloody Valentine (2009)
And remember, flirting is cheating. And the revenge of the jilted woman is usually pretty messy.จำไว้ว่าเจ้าชู้ คือการนอกใจ และจะโดนแก้แค้นอย่างเจ็บปวด Vitamin D (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดสวาท[V] terminate sexual relations, See also: jilt, Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์, Example: เขาตัดสวาทกับคู่ขาทั้งหมด, Thai definition: เลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving   FR: rompre ; se séparer
ตัดสวาท[v. exp.] (tat sawāt) EN: cast off (a lover) ; jilt   
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
JILT    JH IH1 L T
JILTED    JH IH1 L T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jilt    (v) ʤˈɪlt (jh i1 l t)
jilts    (v) ʤˈɪlts (jh i1 l t s)
jilted    (v) ʤˈɪltɪd (jh i1 l t i d)
jilting    (v) ʤˈɪltɪŋ (jh i1 l t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
振られる[ふられる;フラれる, furareru ; fura reru] (v1,vi) (See 振る・ふる・4) to be given the cold shoulder; to be jilted; to be rejected; to be dumped [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jilt
   n 1: a woman who jilts a lover
   v 1: cast aside capriciously or unfeelingly; "jilt a lover or a
      bride"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top