ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jillion

JH IH1 L Y AH0 N   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jillion-, *jillion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jillion[SL] มากมาย, See also: เยอะแยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jillion(จิล'เยิน) n. จำนวนมหาศาล. adj. มหาศาล

CMU English Pronouncing Dictionary
JILLION    JH IH1 L Y AH0 N
JILLIONS    JH IH1 L Y AH0 N Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jillion
   n 1: a very large indefinite number (usually hyperbole); "there
      were millions of flies" [syn: {million}, {billion},
      {trillion}, {zillion}, {jillion}, {gazillion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top