ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jihad

JH IY0 HH AA1 D   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jihad-, *jihad*, jiha
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jihad[N] สงครามศักดิ์สิทธิ์, See also: สงครามศาสนาที่ถือเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jihad(จิฮาด) n. สงครามพิทักษ์ศาสนามุสลิม,การต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความเลื่อมใสหลักการหรือความคิด, Syn. jehad

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jihadญิฮาด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jihad[ญีฮาด] (vt) การต่อสู้ในหนทางของพระเจ้าของศานาอิสลาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plan a jihad on your own time.ไปวางแผน จิฮัด กันที่อื่น Crash (2004)
He was also the man who sold Toxin Five to the Armahad Republic Jihad.เขายังเป็นคนขายสารพิษ ให้กับกลุ่มจิฮัด Mission: Impossible III (2006)
Yeah, you were sweating like a suicide bomber on a summer jihad.นายกังวลเกินไป มันเหมือนระเบิดติดตามตัวนะ อย่าเครียดเลย Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Jihad is the only path to freedom.จีฮาดเป็นหนทางเดียว_BAR_ สู่อิสรภาพ Rendition (2007)
Jihad this, motherfucker!มึงบอกมาเลยดีกว่า มึงอยากแดกอะไร Burning House of Love (2008)
He starts working with the Baathists, then the jihadists.เขาเริ่มทำงานกับพวกบีแอท แล้วก็พวกจิฮาด Body of Lies (2008)
I've got jihadists coming and going from this place like it's happy hour at the Cat House.รู้ว่าพวกจิฮาดเข้าๆ ออกๆ ที่นั่น ยังกับตอนหัวค่ำแถวพัฒนพงศ์ Body of Lies (2008)
If he makes that jihadist suspicious, they will shut down that house and leave.เดี๋ยวพวกผู้ก่อการร้ายรู้ตัว พากันเผ่นหนีไปหมดพอดี Body of Lies (2008)
The jihadists believe it was a robbery. There are many robberies in that district.พวกก่อการร้ายคิดว่าเขาเป็นขโมยแถวนั้น Body of Lies (2008)
You did not think to tell Hani Salaam you are a jihadist?ไม่อยากจะบอกฉันเหรอ ว่าตอนนี้แกเป็นพวกจิฮัด Body of Lies (2008)
These jihadists might not use their cell phones, Hani, but you do use yours, right?พวกจิฮัดมันไม่ยอมใช้มือถือ ในขณะที่คุณยังใช้อยู่ Body of Lies (2008)
A businessman. Someone who fits the role of jihadist without actually being jihadist.นักธุรกิจ ที่ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นพวกจิฮัด Body of Lies (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
JIHAD    JH IY0 HH AA1 D
JIHAD    JH IY1 HH AA0 D
JIHADI    JH IY0 HH AA1 D IY2
JIHADIST    JH IY0 HH AA1 D IH2 S T
JIHADISTS    JH IY0 HH AA1 D IH2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jihad    (n) ʤˈɪhˈaːd (jh i1 h aa1 d)
jihads    (n) ʤˈɪhˈaːdz (jh i1 h aa1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジハード[, jiha-do] (n) jihad (ara [Add to Longdo]
小事は大事[しょうじはだいじ, shoujihadaiji] (exp) (id) A small leak can sink a great ship [Add to Longdo]
地肌(P);地膚[じはだ, jihada] (n) (1) texture; grain; (2) one's skin (lacking makeup, etc.); natural skin; bare skin; (3) surface of the earth; bare ground; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地肌[じはだ, jihada] -Haut, Erdoberflaeche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jihad
   n 1: a holy war waged by Muslims against infidels [syn: {jihad},
      {jehad}, {international jihad}]
   2: a holy struggle or striving by a Muslim for a moral or
     spiritual or political goal [syn: {jihad}, {jehad}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top