ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jigsaw

JH IH1 G S AO2   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jigsaw-, *jigsaw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jigsaw[N] ตัวต่อ, See also: จิ๊กซอว์, Syn. jigsaw puzzle, puzzle
jigsaw[N] เลื่อยที่ใช้ในการตัดโลหะหรือไม้แผ่นบางๆ
jigsaw[N] สถานการณ์ที่ลึกลับซับซ้อน
jigsaw puzzle[N] ภาพต่อ, See also: จิ๊กซอว์, Syn. jigsaw, puzzle

English-Thai: Nontri Dictionary
jigsaw(n) เลื่อยเล็ก,เลื่อยเส้นโค้ง,เลื่อยสลักลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see the corporation as part of a jigsaw in society as a whole which if you remove it the picture's incomplete.ผมเห็นว่าบรรษัทเป็นชิ้นส่วนหนึ่ง ในจิ๊กซอว์ของสังคมทั้งหมด ถ้าคุณเอาชิ้นส่วนนี้ออกไป The Corporation (2003)
Jigsaw piece.ชิ้นส่วนจิ๊กซอ Saw (2004)
Looks like our friend Jigsaw likes to book himself front row seats to his sick games.ดูเหมือนจิ๊กซอว์เพื่อนเราคนนี้/Nเขาจองที่นั่งแถวหน้าเพื่อดูเกมของเขาเองด้วย Saw (2004)
Sounds like our friend Jigsaw.ดูเหมือนจะเป็นจิ๊กซอว์เพื่อนเรานะ Saw (2004)
We're pouring two jigsaw puzzles out, 500 pieces each.เราเทจิ๊กซอว์รวมกันทั้ง 2 ชุด แต่ละชุดมีจำนวน 500 ชิ้น Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
I know that it is still early, but up to now is Jigsaw pattern.ฉันรู้ว่ามันเร็วไป แต่นี่มันเป็นรูปของตัวต่อจิ๊กซอว์ Saw II (2005)
I cannot help you. I am a Jigsaw expert.ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ ฉันเป็นนักต่อจิ๊กซอล์ตัวยง Saw II (2005)
- Jigsaw.- จิ๊กซอร์ Saw II (2005)
- Who the hell is Jigsaw?ใครคือจิ๊กซอร์ Saw II (2005)
- How you like to be called Jigsaw.คุณชอบที่เค้าเรียกคุณว่าจิ๊ซอร์ใช่มั้ย Saw II (2005)
They were the police and the press that created that name Jigsaw.มันเป็นชื่อที่พวกตำรวจและสื่อตั้งให้ Saw II (2005)
The jigsaw piece that I cut for my subjects was more to be a symbol that at that subject was missing something, a vital piece of the human puzzle: the survival instinct.เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเหยื่อได้เสียบางอย่างไป ตัวต่อชิ้นส่วนมนุษย์ การดิ้นรนเอาชีวิตรอด Saw II (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jigsawI felt it was a relatively difficult jigsaw puzzle.
jigsawJigsaw refers to a fret saw - that's how the name's origin was derived.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวต่อ[N] jigsaw puzzle, See also: picture puzzle, Syn. ภาพต่อ, จิกซอว์, Example: เธอต่อรูปนี้ไม่เสร็จเพราะเธอหาตัวต่อบางตัวไม่เจอ, Count unit: ตัว, ชิ้น, Thai definition: ชุดของวัสดุที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปต่างต่างๆ เมื่อนำชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นมาต่อกันอย่างถูกต้องจะเห็นเป็นรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา

CMU English Pronouncing Dictionary
JIGSAW    JH IH1 G S AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jigsaw    (n) ʤˈɪgsɔː (jh i1 g s oo)
jigsaws    (n) ʤˈɪgsɔːz (jh i1 g s oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼图玩具[pīn tú wán jù, ㄆㄧㄣ ㄊㄨˊ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, / ] jigsaw puzzle, #138,171 [Add to Longdo]
钢丝锯[gāng sī jù, ㄍㄤ ㄙ ㄐㄩˋ, / ] jigsaw (saw with steel wire blade), #499,203 [Add to Longdo]
拼布图形[pīn bù tú xíng, ㄆㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] jigsaw puzzle [Add to Longdo]
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puzzle {n}; Puzzlespiel {n}jigsaw (puzzle) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジグソー[, jiguso-] (n) (1) (abbr) (See 糸鋸) jigsaw; (2) (See ジグソーパズル) jigsaw (puzzle) [Add to Longdo]
ジグソーパズル(P);ジグゾーパズル;ジクソーパズル;ジクゾーパズル[, jiguso-pazuru (P); jiguzo-pazuru ; jikuso-pazuru ; jikuzo-pazuru] (n) jigsaw puzzle; (P) [Add to Longdo]
糸鋸[いとのこ, itonoko] (n) coping saw; fretsaw; jig saw; jigsaw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jigsaw
   n 1: a portable power saw with a reciprocating blade; can be
      used with a variety of blades depending on the application
      and kind of cut; generally have a plate that rides on the
      surface that is being cut [syn: {saber saw}, {jigsaw},
      {reciprocating saw}]
   2: fine-toothed power saw with a narrow blade; used to cut
     curved outlines [syn: {jigsaw}, {scroll saw}, {fretsaw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top