ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jiggle

JH IH1 G AH0 L   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jiggle-, *jiggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jiggle[N] การเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลง, Syn. wiggle
jiggle[VI] เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงอย่างเร็ว, See also: เขย่า, Syn. wiggle, joggle
jiggle[VT] ทำให้เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงโดยเร็ว, See also: เขย่า, Syn. wiggle, joggle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jiggle(จิก'เกิล) {jiggled,jiggling,jiggles} vt.,vi. เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงกระตุก,เคลื่อนกระตุก. n. การเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลง การเคลื่อนกระตุก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My brains, his steel and your strength against 60 men, and you think a little head jiggle is supposed to make me happy?สมองข้า , อาวุธเขา ... และความแข็งแกร่งของเจ้า สู้กับชาย 60 คน และการขยับหัวได้นิดหน่อยนี่น่าจะทำให้ข้ามีความสุขเรอะ? The Princess Bride (1987)
Far too busy for the follow-up jiggle.ยุ่งเกินกว่าจะเสียเวลาสะบัดหลายครั้ง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Petey, I Iike my JeII-O to jiggle, if I'm not being too subtle.ฉันชอบอะร้าอร่ามแบบเยลีน่ะ เข้าใจนะ Bringing Down the House (2003)
-Did you jiggle the--- แล้วนายได้เขย่า-- Primer (2004)
Sometimes,if you give them a little jiggle, you can get them to move.ถ้าเธอกระตุ้นนิดหน่อยในบางครั้ง เธอจะทำให้เด็กได้ดิ้นบ้าง Now You Know (2007)
She doesn't really wanna be jiggled right now.เธอไม่อยากถูกกระตุ้นตอนนี้หรอกครับ Now You Know (2007)
Might have to jiggle the handle to open her.ประตูมันฝืดนะ อาจต้องออกแรงหน่อย. Vacancy (2007)
You've got to just jiggle the handle.ลองเขย่าดู Paradise (2008)
You just need to jiggle it.แค่ต้องขยับๆ หน่อยน่ะ Snap (2009)
Jiggle it. Got it. I'm driving.ขยับๆ นะ ได้ ฉันขับเอง Snap (2009)
don't forget, jiggle it.อย่าลืมนะ ขยับๆ หน่อย Snap (2009)
Jiggle it!ขยับๆ หน่อย Snap (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
JIGGLE    JH IH1 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jiggle    (v) ʤˈɪgl (jh i1 g l)
jiggled    (v) ʤˈɪgld (jh i1 g l d)
jiggles    (v) ʤˈɪglz (jh i1 g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jiggle
   n 1: a slight irregular shaking motion [syn: {joggle}, {jiggle}]
   v 1: move to and fro; "Don't jiggle your finger while the nurse
      is putting on the bandage!" [syn: {jiggle}, {joggle},
      {wiggle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top