ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jiggers

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jiggers-, *jiggers*, jigger
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jiggers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jiggers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jigger[N] หน่วยตวงเครื่องดื่มค็อกเทล (เท่ากับประมาณ 1.5 ออนซ์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jiggered(จิก'เกอร์ด) adj. ยุ่งเหยิง,ฉิบหาย,ตายโหง, Syn. confounded,damned
jiggers(จิก'เกอส) interj. ระวัง!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jigger?เรือใบเล็ก ๆ ? The Shawshank Redemption (1994)
JIGGER: Shit.ถ้วยตวง: The Shawshank Redemption (1994)
This is gonna take everything I got. Oh, that's for sure. That's a jigger.เหล็กสองดีกว่า ช่วยให้ตีตัดลมได้ The Legend of Bagger Vance (2000)
We're gonna need to rejigger some of the settings on your sat-phone.เราต้องการให้แก้ไข คลื่นความถี่ของโทรศัพท์ดาวเทียม The Beginning of the End (2008)
That's a jigger. help you keep it under the wind.Das ist ein Jigger, damit bleiben Sie unterm Wind. The Legend of Bagger Vance (2000)
I want to live!Das war nicht Tommy HilfijiggerObsoletely Fabulous (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
REJIGGERING    R IY0 JH IH1 G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jigger    (n) ʤˈɪgər (jh i1 g @ r)
jiggers    (n) ʤˈɪgəz (jh i1 g @ z)
jiggered    (j) ʤˈɪgəd (jh i1 g @ d)
jiggery-pokery    (n) ʤˌɪgərɪ-pˈoukəriː (jh i2 g @ r i - p ou1 k @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dingsbums {n}dohickey; dojigger; doodad; doohickey; gimmick [Add to Longdo]
Drehen {n}jiggering [Add to Longdo]
Jigger {m}jigger [Add to Longdo]
Schüttelsieb {n}; Schwingsieb {n}jigging screen; jigger screen; shaking screen [Add to Longdo]
Setzmaschine {f}jigger [Add to Longdo]
Überdrehmaschine {f} (Töpferei)jigger [Add to Longdo]
Sandfloh {m} [zool.]chigger; jigger flea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジガー[, jiga-] (n) jigger [Add to Longdo]
恙虫[つつがむし;ツツガムシ, tsutsugamushi ; tsutsugamushi] (n) (uk) chigger; jigger; harvest mite (any mite of family Trombiculidae) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top