ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jigger

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jigger-, *jigger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jigger[N] หน่วยตวงเครื่องดื่มค็อกเทล (เท่ากับประมาณ 1.5 ออนซ์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jiggered(จิก'เกอร์ด) adj. ยุ่งเหยิง,ฉิบหาย,ตายโหง, Syn. confounded,damned
jiggers(จิก'เกอส) interj. ระวัง!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jigger?เรือใบเล็ก ๆ ? The Shawshank Redemption (1994)
JIGGER: Shit.ถ้วยตวง: The Shawshank Redemption (1994)
This is gonna take everything I got. Oh, that's for sure. That's a jigger.เหล็กสองดีกว่า ช่วยให้ตีตัดลมได้ The Legend of Bagger Vance (2000)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jigger    (n) ʤˈɪgər (jh i1 g @ r)
jiggers    (n) ʤˈɪgəz (jh i1 g @ z)
jiggered    (j) ʤˈɪgəd (jh i1 g @ d)
jiggery-pokery    (n) ʤˌɪgərɪ-pˈoukəriː (jh i2 g @ r i - p ou1 k @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jigger {m}jigger [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジガー[, jiga-] (n) jigger [Add to Longdo]
恙虫[つつがむし;ツツガムシ, tsutsugamushi ; tsutsugamushi] (n) (uk) chigger; jigger; harvest mite (any mite of family Trombiculidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jigger
   n 1: a small glass adequate to hold a single swallow of whiskey
      [syn: {shot glass}, {jigger}, {pony}]
   2: any small mast on a sailing vessel; especially the mizzenmast
     of a yawl [syn: {jiggermast}, {jigger}]
   3: larval mite that sucks the blood of vertebrates including
     human beings causing intense irritation [syn: {harvest mite},
     {chigger}, {jigger}, {redbug}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top