ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jiffy

JH IH1 F IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jiffy-, *jiffy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jiffy[N] ชั่วเวลาประเดี๋ยว, See also: อึดใจเดียว, ชั่วครู่เดียว, Syn. a moment, instant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jiffy(จิฟ'ฟี่) n. ระยะเวลาอันสั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stiffy'll be back in a jiffy.สตีฟฟี่จะรีบกลับมาในประเดี๋ยวประด๋าว American Pie Presents: Band Camp (2005)
Nah, it's not too far I get here in a jiffy on a chopper.ไม่ไกลเท่าไหร่หรอก ผมนั่ง ฮ. มาที่นี่แค่แปปเดียวเอง Art of Seduction (2005)
- in a Jiffy, which I don't.- ในปั๊มน้ำมัน ซึ่งผมไม่อยาก The Key and the Clock (2006)
They'll have Buy More back to normal in a jiffy.เดี๋ยวทุกอย่างก็เรียบร้อย Chuck Versus the Nemesis (2007)
- It looks like a bill from Jiffy-Lube. - It's for me.มันดูเหมือนใบปลิวจากร้านจิฟฟี่ \ นั่นของฉัน Juno (2007)
Well, we'll have you home in a jiffy.อีกแป๊ปเดียวเราก็จะถึงบ้านคุณแล้ว The Deaths of Ian Stone (2007)
Well, I'll pop around in a jiffy, and I'll see you on Monday.ดี.. อีกเดี๋ยวผมจะแวะไปเอา แล้วเจอกันวันจันทร์น่ะ RocknRolla (2008)
I'll be out in a jiffy.เดี๋ยวเดียวผมก็ออกไปแล้ว Go Your Own Way (2008)
Okay. Be ready in a jiffy.โอเค ผมแต่งตัวแป๊บเดียว Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Take a look around. We'll be ready in a jiffy.เดินดูไปรอบๆ อีกเดี๋ยวเราจะพร้อม The Happening (2008)
It took it to the framer. It'll be back in a jiffy.เอาไปให้ช่างซ่อมกรอบรูปแล้วล่ะ เดี๋ยวคงจะได้คืนอีกแป๊ปเดียว Crime Doesn't Pay (2009)
Oh, Bree can get rid of that in a jiffy.โอ้.. บรีคงจะจัดการมันได้เพียงพริบตาเดียว Marry Me a Little (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jiffyI'll mail you the report in a jiffy, so you won't have to wait long.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครู่[n.] (khrū) EN: moment ; instant ; while ; jiffy ; time   FR: moment [m] ; instant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JIFFY    JH IH1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jiffy    (n) ʤˈɪfiː (jh i1 f ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patentreff {m} [naut.]jiffy reefing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jiffy
   n 1: a very short time (as the time it takes the eye to blink or
      the heart to beat); "if I had the chance I'd do it in a
      flash" [syn: {blink of an eye}, {flash}, {heartbeat},
      {instant}, {jiffy}, {split second}, {trice}, {twinkling},
      {wink}, {New York minute}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top