ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jibe

JH AY1 B   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jibe-, *jibe*
Possible hiragana form: じべ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jibe[N] การเปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง, Syn. gybe, gibe
jibe[VI] เปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง, Syn. gybe
jibe[VI] ตรงกัน, See also: ต้องกัน, Syn. tally, accord, fit
jibe[N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเสียดสี, คำพูดถากถาง, Syn. gibe, sarcasm, taunt, Ant. praise, applause
jibe[VI] เยาะเย้ย, See also: พูดเสียดสี, ถากถาง, Syn. gibe, jeer, scoff, Ant. laud, praise
jibe[SL] เข้ากันได้, See also: ประสานกันดี, สอดคล้องกัน
jibe at[PHRV] หัวเราะเยาะ, See also: เยาะเย้ย, Syn. gibe at, laugh at
jibe with[PHRV] เห็นด้วยกับ, See also: เข้ากันได้กับ, ไปกันได้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jibe(เจบ) {jibed,jibing,jibes} v.,n. (การ) เคลื่อนไปข้างหนึ่ง,เปลี่ยนทิศทาง.

English-Thai: Nontri Dictionary
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But how does it jibe, senator... with your support of secret research facilities in Massachusetts?- แซมสัน หรือ แซนเดอร์แมน - แซนเดอร์แมน อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครช่วยเหลือเธอเลย Edge of Darkness (2010)
Accidental jibe!ระวังแขนปั้นจั่น! Beginner Pottery (2010)
That jibes with everyone else we talked to.นั่นตรงกับข้อมูลที่เราได้จากคนอื่น Basic Lupine Urology (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
JIBE    JH AY1 B
JIBES    JH AY1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jibe    (v) ʤˈaɪb (jh ai1 b)
jibed    (v) ʤˈaɪbd (jh ai1 b d)
jibes    (v) ʤˈaɪbz (jh ai1 b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath) [Add to Longdo]
ジベレリン;ギベレリン[, jibererin ; gibererin] (n) gibberellin (plant hormone) [Add to Longdo]
ジベレリン酸[ジベレリンさん, jibererin san] (n) gibberellic acid [Add to Longdo]
ジベンゾフラン[, jibenzofuran] (n) dibenzofuran [Add to Longdo]
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula) [Add to Longdo]
ストレージベイ[, sutore-jibei] (n) {comp} storage bay [Add to Longdo]
セナスジベラ[, senasujibera] (n) sixbar wrasse (Thalassoma hardwicke) [Add to Longdo]
フリンジベネフィット[, furinjibenefitto] (n) fringe benefit [Add to Longdo]
自弁[じべん, jiben] (n,vs) paying one's own expenses [Add to Longdo]
地べた[じべた, jibeta] (n) bare earth; ground [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jibe
   n 1: an aggressive remark directed at a person like a missile
      and intended to have a telling effect; "his parting shot
      was `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes
      a dig at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft},
      {slam}, {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}]
   v 1: be compatible, similar or consistent; coincide in their
      characteristics; "The two stories don't agree in many
      details"; "The handwriting checks with the signature on the
      check"; "The suspect's fingerprints don't match those on
      the gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check},
      {jibe}, {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord},
      {disagree}, {discord}]
   2: shift from one side of the ship to the other; "The sail
     jibbed wildly" [syn: {jibe}, {gybe}, {jib}, {change course}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top