ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jib

JH IH1 B   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jib-, *jib*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jib[N] ใบเรือผืนเล็กทิ่อยู่หน้าใบเรือใหญ่
jib[N] แขนของปั้นจั่น
jib[VI] ไม่เต็มใจที่จะทำ, Syn. balk
jib[VI] หยุดชะงัก (ใช้กับสัตว์), See also: หยุดนิ่ง, Syn. balk, stop, recoil
jibe[N] การเปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง, Syn. gybe, gibe
jibe[VI] เปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง, Syn. gybe
jibe[VI] ตรงกัน, See also: ต้องกัน, Syn. tally, accord, fit
jibe[N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเสียดสี, คำพูดถากถาง, Syn. gibe, sarcasm, taunt, Ant. praise, applause
jibe[VI] เยาะเย้ย, See also: พูดเสียดสี, ถากถาง, Syn. gibe, jeer, scoff, Ant. laud, praise
jibe[SL] เข้ากันได้, See also: ประสานกันดี, สอดคล้องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jib(จิบ) {jibbed,jibbing,jibs} vi. หยุดชะงัก,ผงะหลัง,ลังเล n. ม้าหรือสัตว์พาหนะอื่นที่หยุดชะงัก,แขนปั้นจั่น, See also: jibber n. ดูjib
jibe(เจบ) {jibed,jibing,jibes} v.,n. (การ) เคลื่อนไปข้างหนึ่ง,เปลี่ยนทิศทาง.

English-Thai: Nontri Dictionary
jib(n) ใบเรือตอนหน้า,แขนปั้นจั่น
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Go Jibiki, from Tokyo. I live alone, so...ผม โก จิบิกิ, จากโตเกียว ผมอาศัยอยู่ลำพัง, ดังนั้น... April Story (1998)
Please suction my chicken Jibaได้โปรดเถอะนะ ไปลองซะลูกไก่ตัวน้อยๆ ของฉัน Sex Is Zero (2002)
Jigglies. Jiblonkas. [Gasping]แต่คนกักขฬะอย่างคุณ คงไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรน่ะ! King Kong (2005)
- Hoisting the jib, Captain's orders.- กว้านใบขึ้น .. กัปตันสั่ง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Hoisting the jib. Bring up with a round turn.กว้านใบขึ้น กลับลำเรือขึ้นมาให้ได้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Toriaesu sayounara Jibun ga dareka wakaranaku narutoki kimi ni katari kakeru yoJibun ga dareka wakaranaku narutoki kimi ni katari kakeru yo Koizora (2007)
Jibun ga dareka wasuresonatokiBonyari omoidashite yo Koizora (2007)
Hoshi ga ochisou na yoru dakara, jibun wo itsuwarenai Because the night looks like the stars will fall, I cannot lie to myself.ท่ามกลางค่ำคืนที่ดาวพร่างพราย ฉันคงไม่อาจจะหลอกตัวเอง Hoshi ga ochisou na yoru dakara, jbun wo itsuwarenai 5 Centimeters Per Second (2007)
I don't like the cut of your jib,McGee.ฉันไม่ชอบหนวดทรงนี้ของนายเลย,แม็กกี้. Last Man Standing (2008)
Every jibhead from here to Timbuktu's gonna want a taste.ทุกอย่างถ้า่เเพร่ออกไปจากที่นี่ ทิมบุ๊คตูคงอยากจะลิ้มรสมันแน่ Pilot (2008)
They're using him as leverage to make Jibraan do what they want.เค้าใช้น้องชายให้จีบร่าน ทำในสิ่งที่เค้าอยากให้ทำ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Listen to me, Jibraan.ฟังฉันนะ, จีบร้า Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jibUsing the rudder and the jib with the wind on it's back we backed up, turning the bow to the direction we wanted to go.

CMU English Pronouncing Dictionary
JIB    JH IH1 B
JIBE    JH AY1 B
JIBES    JH AY1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jib    (v) ʤˈɪb (jh i1 b)
jibe    (v) ʤˈaɪb (jh ai1 b)
jibs    (v) ʤˈɪbz (jh i1 b z)
jibed    (v) ʤˈaɪbd (jh ai1 b d)
jibes    (v) ʤˈaɪbz (jh ai1 b z)
jibbed    (v) ʤˈɪbd (jh i1 b d)
jibing    (v) ʤˈaɪbɪŋ (jh ai1 b i ng)
jibbing    (v) ʤˈɪbɪŋ (jh i1 b i ng)
jib-boom    (n) ʤˈɪb-buːm (jh i1 b - b uu m)
jib-booms    (n) ʤˈɪb-buːmz (jh i1 b - b uu m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自爆[じばく, jibaku] (n) ระเบิดพลีชีพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: เรื่องต่าง ๆ English: affairs
自分[じぶん, jibun] Thai: ตัวเอง English: myself
自分[じぶん, jibun] Thai: ตนเอง English: oneself

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flieger {m} [naut.]jib topsail [Add to Longdo]
Fockschiene {f} [naut.]jib track [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふん縛る[ふんじばる, funjibaru] (v5r,vt) to tie fast [Add to Longdo]
アジビラ[, ajibira] (n) (abbr) propaganda handbill (wasei [Add to Longdo]
イメージバッファ[, ime-jibaffa] (n) {comp} image buffer [Add to Longdo]
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei [Add to Longdo]
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board [Add to Longdo]
インビジブル[, inbijiburu] (adj-na) invisible [Add to Longdo]
インビジブルリスク[, inbijibururisuku] (n) invisible risk [Add to Longdo]
エキジビション;エキシビション[, ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition [Add to Longdo]
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match [Add to Longdo]
エッジボール[, ejjibo-ru] (n) edge ball [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay [Add to Longdo]
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
メッセージボックス[めっせーじぼっくす, messe-jibokkusu] message box [Add to Longdo]
暗示番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] implied addressing [Add to Longdo]
一次文献[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document [Add to Longdo]
外字番号[がいじばんごう, gaijibangou] external character number [Add to Longdo]
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
磁場[じば, jiba] Magnetfeld [Add to Longdo]
磁場[じば, jiba] Magnetfeld [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]
自分[じぶん, jibun] selbst [Add to Longdo]
自縛[じばく, jibaku] selbstverschuldete_Einengung_der Handlungsfreiheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jib
   n 1: any triangular fore-and-aft sail (set forward of the
      foremast)
   v 1: refuse to comply [syn: {resist}, {balk}, {baulk}, {jib}]
   2: shift from one side of the ship to the other; "The sail
     jibbed wildly" [syn: {jibe}, {gybe}, {jib}, {change course}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top