ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jewish

JH UW1 IH0 SH   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jewish-, *jewish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jewish[ADJ] เกี่ยวกับชาวยิวหรือศาสนายิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jewish(จู'วิช) adj. เกี่ยวกับยิว, See also: Jewishness n. ความเป็นยิว

English-Thai: Nontri Dictionary
Jewish(adj) อย่างยิว,เชื้อยิว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewish influencesอิทธิพลยิว [TU Subject Heading]
Jewish way of lifeวิถีชีวิตชาวยิว [TU Subject Heading]
Jewish-Arab relationความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, it was all Italian mafia that did distribution, and it was all Jewish mafia that did production, and women were not allowed to kind of get in there, especially distribution, you know.เป็นพวกแก๊งมาเฟียชาวอิตาลี ที่ดูแลการจัดจำหน่าย (รายงานข่าวแจ้งว่าแก๊งมาเฟีย มีส่วนสำคัญกับการขายหนังโป๊) พวกแก๊งมาเฟียชาวยิวที่สร้างหนัง After Porn Ends 2 (2017)
"Not Jewish or sectarianไม่ยิวหรือพรรค Denial (2016)
I had dinner last night with some leaders of the Jewish community.ฉันมีอาหารค่ำคืนที่ผ่านมามี บางส่วน ผู้นำของชุมชนชาวยิว Denial (2016)
You once said to me that this trial might have implications for the whole of the Jewish people.คุณเคยบอกกับผมว่าการทดลอง นี้อาจจะมีผลกระทบ ทั้งของคนยิว Denial (2016)
Just a quick word. Lying Jewish bitch!เพียงคำอย่างรวดเร็ว โกหก เลวยิว! Denial (2016)
This morning we'll see the beginning of an extraordinary case in which question the evidence for the mass killing of Jewish people at Auschwitz during the Second World War.เช้านี้เราจะเห็นจุดเริ่มต้น ของกรณีพิเศษในการที่ คำถามหลักฐานสำหรับการฆ่า มวลของชาวยิว Denial (2016)
Everyone, it is my pleasure to introduce the holder of the Dorot Chair in Jewish and Holocaust Studies at Emory University and the author of Denying the Holocaust:ทุกคนก็มีความยินดีที่จะแนะนำ เจ้าของเก้าอี้ DOROT ในย่านชาวยิวและความหายนะ ศึกษา Denial (2016)
It seemed logical. He's Jewish and deceased.ฟังดูมีเหตุผล เขาเป็นชาวยิวและตายแล้ว Risen (2016)
Christian and Jewish scholars were honored guests at the research institutes of Baghdad, Cairo, and other Islamic capitols.นักวิชาการคริสเตียนและ ชาวยิวถูกแขกผู้มีเกียรติ ที่สถาบันการวิจัยของ กรุงแบกแดดไคโร และเมืองหลวงอิสลามอื่น ๆ Hiding in the Light (2014)
It's a Jewish ritual for when somebody dies.เป็นพิธีกรรมทางศาสนายิว ทำเมื่อตอนมีคนเสียชีวิต The Cobbler (2014)
I am a Catholic whore, currently enjoying congress out of wedlock with my black Jewish boyfriend... who works in a military abortion clinic.ผมเป็นโสเภณีคาทอลิกที่รักการมีเพศสัมพันธ์ กับเพื่อนชายผิวดำชาวยิว... ที่ทำงานในคลินิกทำแท้งของทหาร Kingsman: The Secret Service (2014)
Mossad, KGB, the military-industrial complex and an unholy cabal of Jewish banks.ทั้งมอสสาด เคจีบี อุตสาหกรรมทางทหาร และธนาคารยิวอันชั่วร้าย Pawn Sacrifice (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewishA member of the Jewish ruling council.
jewishWhen it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem.

CMU English Pronouncing Dictionary
JEWISH    JH UW1 IH0 SH
JEWISHNESS    JH UW1 IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jewish    (j) ʤˈuːɪʃ (jh uu1 i sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カシュルート[, kashuru-to] (n) kashrut (Jewish dietary laws) [Add to Longdo]
カバラ[, kabara] (n) kabbalah (qabalah, cabala) (Jewish mystic tradition) [Add to Longdo]
ユダヤ系[ゆだやけい, yudayakei] (adj-no) Jewish [Add to Longdo]
ユダヤ人[ユダヤじん, yudaya jin] (n) Jew; Jewish person [Add to Longdo]
ユダヤ暦[ユダヤれき, yudaya reki] (n) Jewish calendar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jewish
      adj 1: of or relating to Jews or their culture or religion; "He
             is Jewish"; "a Jewish wedding" [syn: {Jewish}, {Judaic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top