หรือคุณหมายถึง jeweß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jewess

JH UW1 AH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jewess-, *jewess*, jewes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jewess[N] หญิงชาวยิว (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jewess(จู'อิส) n. ชาวยิวหญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Minorities, Jewesses, and the unseasonably tan?สวัสดีค่ะ ชนกลุ่มน้อย นังยิว และพวกผิวแทนไม่ถูกฤดูกาล Advanced Gay (2011)
They belonged to a Jewess in the camp.มันเคยเป็นของหญิงชาวยิวในค่ายกักกัน Unholy Night (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หญิงชาวยิว[n. prop.] (yingchāo Yiū) EN: Jewess   FR: Juive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JEWESS    JH UW1 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jewess    (n) ʤˈuːɪs (jh uu1 i s)
Jewesses    (n) ʤˈuːɪsɪz (jh uu1 i s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jewess
      n 1: a woman who is a Jew

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top