ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeweler

JH UW1 AH0 L ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeweler-, *jeweler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeweler[N] คนขายเพชรพลอย, See also: พ่อค้าเพชรพลอย
jeweler[N] ร้านขายเครื่องเพชรพลอย

English-Thai: Nontri Dictionary
jeweler(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewelersช่างทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You turned down the jeweler.ลูกน่ะปฏิเสธพ่อค้าอัญมนี. Mannequin (1987)
Maybe we should blame Mrs Watchit for picking up the ring from the jeweler.ต้องโทษคุณวัตชิด ที่ไปเอาแหวนนั่นมาจากร้าน The Time Machine (2002)
Or the jeweler for making it.หรือโทษร้านเครื่องเพชรที่ทำมัน The Time Machine (2002)
At McCauley jewelers.ที่ร้านเครื่องประดับ เม็คคอลีย์ Lost Son (2004)
McCauley jewelers, Speed.ร้านเครื่องประดับเม็คคอลีย์ สปีด Lost Son (2004)
All units, shots fired. Officer down McCauley jewelers.เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย มีการยิงกัน เจ้าหน้าที่ถูกยิง ที่ร้ายเครื่องประดับ เม็คคอลี่ย์ Lost Son (2004)
I took it to get resized, and the jeweler told me it was worth $40,000.มันเป็นของโจร คุณกำลังคิดอะไร? Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
He confessed... the jeweler.เขาสารภาพแล้ว... คนขายเพรชนั่น. Committed (2008)
- And the only person more excited than Gaby about that bonus is her jeweler.จะตื่นเต้นมากกว่าแก็บบี้เรื่องโบนัส ก็คือคนขายเครื่องเพชรของเธอ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
For god sakes, don't do this to my jeweler.พระเจ้า อย่าทำแบบนี้กับคนขายเครื่องเพชรของฉัน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I'm off to the jeweler's.ฉันต้องไปร้านขายเพชร The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
- to go right to a jeweler, to get it sized. - Good.ไปที่ร้านขายแหวน ไปวัดไซส์ ก็ดี Chromolume No. 7 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewelerI was suspected of being a thief because I was hanging about near the jeweler's.
jewelerThe jeweler mounted a big pearl in the brooch.

CMU English Pronouncing Dictionary
JEWELER    JH UW1 AH0 L ER0
JEWELERS    JH UW1 AH0 L ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉屋[たまや, tamaya] (n) jeweler [Add to Longdo]
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeweler
   n 1: someone who makes jewelry [syn: {jewelry maker}, {jeweler},
      {jeweller}]
   2: someone in the business of selling jewelry [syn: {jeweler},
     {jeweller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top