ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jettison

JH EH1 T AH0 S AH0 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jettison-, *jettison*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jettison[VT] กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการ, Syn. discard, get rid of, dump, Ant. retain, keep
jettison[VT] ทิ้งความคิดหรือแผนการที่ไม่มีประโยชน์, Syn. abandon, Ant. maintain
jettison[VT] โยนสิ่งของออกเพื่อทำให้เรือหรือเครื่องบินเบาขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jettison(เจท'ทิเซิน) vt.,n. (การ,สิ่งที่) โยนลงทะเลเพื่อทำให้เรือเบาและ,ทรงตัวได้ดีขึ้น,โยนทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jettisonการโยนทิ้งทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jettison; jactusการโยนของทิ้งทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- once it jettisons its food supply?-เพราะมันเคยเป็นยานส่งอาหารมาก่อน? Toy Story (1995)
Cut off, tower. Jettison green. Disarm.ทิ้งชิ้นส่วนลง โยนลงทะเล ทิ้งซะ The Astronaut Farmer (2006)
R2 and I will jettison an escape pod right before impact.อาร์ทูกับข้าจะหนีไปกับยานลี้ภัย ก่อนที่จะชน Storm Over Ryloth (2009)
Or you can go with your "friends", who I'm going to jettison into the unknown.หรือจะอยู่กับพวก "เพื่อน" ของเจ้า ที่ข้าจะปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะ Death Trap (2010)
We got to the valley, we... well, we jettisoned the drum, and we high-tailed it home.ขอบคุณ Instinct (2011)
First mate, jettison the deadweight.เอาหล่ะอย่างแรก กระดานแห่งความตาย Ice Age: Continental Drift (2012)
We believe it was jettisoned off of long beach.เราเชื่อว่ามันถูกทิ้งอยู่นอกชายฝั่ง Hair of the Dog (2013)
Something to be jettisoned, if necessary.บางอย่างที่ต้องโยนทิ้ง ถ้ามันจำเป็นอะนะ Gone Girl (2014)
We can jettison any kind of landing system.เราสามารถทิ้งชนิดของระบบเชื่อมโยงไปถึงใด ๆ The Martian (2015)
Tell him not to jettison the retro-package.บอกพวกเขาจะไม่ทิ้งย้อนยุค แพคเกจ Hidden Figures (2016)
Tell him not to jettison the retro-package.บอกเขาว่าไม่ต้องโยนทิ้งย้อนยุค แพคเกจ Hidden Figures (2016)
We're recommending that the retro-package NOT, I repeat, NOT be jettisoned.เราจะแนะนำว่าแพคเกจย้อนยุค ไม่ฉันทำซ้ำไม่ถูกทิ่ง Hidden Figures (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิ้ง[v.] (thing) EN: throw away ; discard ; cast aside ; release ; jettison ; drop   FR: jeter ; abandonner ; rejeter ; balancer (fam.) ; larguer ; dropper (anglic.) ; expulser

CMU English Pronouncing Dictionary
JETTISON    JH EH1 T AH0 S AH0 N
JETTISONED    JH EH1 T AH0 S AH0 N D
JETTISONING    JH EH1 T AH0 S AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jettison    (v) ʤˈɛtɪsn (jh e1 t i s n)
jettisons    (v) ʤˈɛtɪsnz (jh e1 t i s n z)
jettisoned    (v) ʤˈɛtɪsnd (jh e1 t i s n d)
jettisoning    (v) ʤˈɛtɪsnɪŋ (jh e1 t i s n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち荷[うちに, uchini] (n) jettisoned cargo [Add to Longdo]
投げ荷[なげに, nageni] (n) jetsam; jettisoned cargo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jettison
      v 1: throw away, of something encumbering
      2: throw as from an airplane

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top