ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jetsam

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jetsam-, *jetsam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jetsam[N] สิ่งของที่ถูกโยนทิ้งลงทะเลเพื่อลดน้ำหนักเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jetsam(เจท'ซัม) n. สินค้าที่โยนทิ้งจากเรือสู่ทะเล เพื่อทำให้เรือทรงตัวได้ดีขึ้นในเวลาฉุกเฉิน,สิ่งของที่ถูกโยน -S.jetsom

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jetsamของที่โยนทิ้งทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I named the little guys. Flotsam and Jetsam. Isn't that cute?ฟล็อตซั่มกับเจ๊ตซั่ม น่ารักดีมั้ย *batteries not included (1987)
I like being a family again. Just you and me, and Flotsam and Jetsam, and Bobby.มีแค่คุณกับฉันกับฟล็อตซั่ม เจ๊ตซั่ม และบ๊อบบี้ *batteries not included (1987)
Jetsam. She's scared.- ออกมาเถอะพวกเเก *batteries not included (1987)
You know the difference between flotsam and jetsam?เธอรู้ความแตกต่าง ระหว่างทุ่นกับอับเฉารึเปล่า The Fog (2005)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jetsam    (n) ʤˈɛtsəm (jh e1 t s @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
投げ荷[なげに, nageni] (n) jetsam; jettisoned cargo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jetsam
   n 1: the part of a ship's equipment or cargo that is thrown
      overboard to lighten the load in a storm
   2: the floating wreckage of a ship [syn: {flotsam}, {jetsam}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top