ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jet set

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jet set-, *jet set*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jet set[N] กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น, Syn. wealthy people

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ you're not going to make a jet set. ♪ไม่ต้องซื้อตั๋วไปกลับหรอกหนา Original Song (2011)
Hey, you're dating in the jet set now.ก็ตอนนี้คุณกำลังเดทกับพวกคนรวยที่ชอบเที่ยวนี่ Traffic (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェットセット[, jiettosetto] (n) jet set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jet set
      n 1: a set of rich and fashionable people who travel widely for
           pleasure

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top