ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jet propulsion

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jet propulsion-, *jet propulsion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jet propulsion[N] การขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
i traced stovsky to the jet propulsion laboratory in pasadena.ผมติดตามสโตว์สกี้ไป ถึงห้องทดลองการขับเคลื่อนเคลื่องบิน ในพาซาเดน่า Dr. Feelgood (2007)
One scientist from the Jet Propulsion Lab in Pasadena, California, believes we might be and that the evidence could be all around us.คอมพิวเตอร์และการเล่น เกมและการจำลอง เป็นชนิดของบนเส้นทาง ของความเป็นจริงที่เพิ่มขึ้นนี้ คุณสามารถดูนี้ในคอมพิวเตอร์ กราฟิกและภาพยนตร์ Is There a Creator? (2010)
The head of the Jet Propulsion Lab says it's possible, and the two guys who sent the rover to Mars, they agree.หัวหน้าห้องแล็บเครื่องยนต์ไอพ่น บอกว่ามันเป็นไปได้ และสองคน ที่ส่งรถแลนด์โรเวอร์ไปยังดาวอังคารยังเห็นด้วยเลย The Fact in the Fiction (2013)
Yet the Voyagers maintain their regular communications with NASA's Jet Propulsion Laboratory, talking back and forth across the light-hours that separate these ships from their home port.แต่กัรักษาการสื่อสารปกติของพวกเขา กับนาซา เครื่องยนต์ไอพ่นทดลอง, พูดไปมาทั่วชั่วโมงแสง Unafraid of the Dark (2014)
Interesting side note... this is actually how the jet propulsion lab was founded.สังเกตด้านที่น่าสนใจ นี้คือจริงว่าเจ็ท ห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนก่อตั้งขึ้น The Martian (2015)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷气推进实验室[Pēn qì Tuī jìn Shí yàn shì, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Jet Propulsion Laboratory [Add to Longdo]
喷漆推进[pēn qī tuī jìn, ㄆㄣ ㄑㄧ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ, / ] jet propulsion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düsenantrieb {m} | mit Düsenantrieb; düsengetriebenjet propulsion | jet-propelled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェット推進[ジェットすいしん, jietto suishin] (n) jet propulsion [Add to Longdo]
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL [Add to Longdo]
ジェット推進船[ジェットすいしんせん, jietto suishinsen] (n) jet propulsion ship [Add to Longdo]
噴射[ふんしゃ, funsha] (n,vs) jet; spray; injection; jet propulsion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jet propulsion
      n 1: propulsion by means of the discharge of a jet of fluid
           toward the rear

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top