ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jet plane

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jet plane-, *jet plane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jet plane[N] เครื่องบินไอพ่น, See also: เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น, Syn. jet, jet airplane

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jet planesเครื่องบินไอพ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're leaving by my jet plane immediately.นายไปเตรียมเครื่องบินของเราให้พร้อมเดี๋ยวนี้ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
¶¶ On a jet plane ¶¶# พร้อมเครื่องบินใหญ่ # Pilot (2009)
¶¶ On a jet plane ¶¶# พร้อมเครื่องบินใหญ่ # Pilot (2009)
* 'Cause I'm leaving on a jet plane *เพราะว่าฉันกำลังจะไป พร้อมกับเครื่องบิน Chuck Versus the Honeymooners (2010)
I'm gonna take a page here from Walt and buy myself a jet plane.ผมจะต้องหน้าใหญ่กว่าวอลท์นะ และซื้อเครื่องบินเจ็ทให้ตัวเอง Fifty-One (2012)
No jet plane, no microwave. How did he do this?ไม่มีเครื่องบินไอพ่นไม่มีไมโครเวฟ เขาทำได้ไง Happily Ever Aftermath (2012)
Tell them some smart-ass is flying a jet plane... around out here, with no lights on.เรามีไอ้เกรียนคนหนึ่งซิ่งเครื่องบินเจ็ต โดยไม่เปิดไฟหน้า The Last Stand (2013)
I'm moving faster than a jet plane and so are you and everyone on Earth.และอื่น ๆ ที่คุณและทุกคนบนโลก ในขณะที่ฉันที่มัน A Sky Full of Ghosts (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jet planeI don't know how she puts up with the noise of a jet plane.
jet planeJet planes fly much faster than propeller planes.
jet planeThe jet plane flew away in an instant.
jet planeThe jet plane had 500 passengers on board.
jet planeThe jet plane landed following the instructions of the control tower.
jet planeThe jet plane reached Narita an hour late.
jet planeTwo jet planes took off at the same time.
jet planeWe saw a jet plane fly across the sky.
jet planeWith the development of supersonic jet planes, the world is becoming smaller and smaller.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องบินไอพ่น[n.] (khreūangbin ai phon) EN: jet ; jet plane   FR: avion à réaction [m] ; jet [m]
เครื่องบินเจ็ท[n.] (khreūangbin jēt) EN: jet plane ; jetliner   FR: avion à réaction [m]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jet plane
      n 1: an airplane powered by one or more jet engines [syn: {jet},
           {jet plane}, {jet-propelled plane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top