ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jet engine

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jet engine-, *jet engine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jet engine[N] เครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jet engineเครื่องยนต์ไอพ่น, กลจักรที่ได้พลังงานจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ทำให้เกิดแก๊สร้อนผ่านกังหันหลายชุดเกิดแรงดันสูงพ่นออกมา ทำให้เครื่องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดังเช่นที่ใช้ในเครื่องบินไอพ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jet Enginesเครื่องยนต์ไอพ่น [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอพ่น[N] jet engine, Thai definition: ชื่อเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งซึ่งเผาเชื้อเพลิงให้เป็นแก๊สพุ่งออกมาตามท่อด้วยความดันสูงมาก ทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนได้, เรียกเครื่องบินที่ใช้กำลังด้วยเครื่องยนต์เช่นนั้นว่า เครื่องบินไอพ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องยนต์ไอพ่น[n. exp.] (khreūangyon aiphon) EN: jet engine   FR: moteur à réaction [m]
เครื่องยนต์แบบเจ๊ท[n. exp.] (khreūangyon baēp jēt) EN: jet engine   FR: moteur à réaction [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷气发动机[pēn qì fā dòng jī, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] jet engine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェットエンジン[, jiettoenjin] (n) jet engine [Add to Longdo]
ターボジェットエンジン[, ta-bojiettoenjin] (n) turbojet engine [Add to Longdo]
パルスジェット[, parusujietto] (n) (abbr) pulse-jet engine [Add to Longdo]
パルスジェットエンジン[, parusujiettoenjin] (n) pulse-jet engine [Add to Longdo]
ラムジェットエンジン[, ramujiettoenjin] (n) ramjet engine [Add to Longdo]
逆噴射[ぎゃくふんしゃ, gyakufunsha] (n) (1) (col) (obs) reverse thrust; retrofire (rocket, jet engine); (2) sudden mental derangement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jet engine
      n 1: a gas turbine produces a stream of hot gas that propels a
           jet plane by reaction propulsion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top