ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jesus christ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jesus christ-, *jesus christ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jesus Christ[N] พระเยซู, Syn. Jesus, Christ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jesus christพระเยซูคริสต์,คำอุทานแสดงความไม่เชื่อ ความผิดหวัง ความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jesus Christพระเยซูคริสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jesus Christ.ให้ตายสิ Widening Gyre (2010)
Jesus Christ.พระเยซูคริสต์ The Godfather (1972)
Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord?Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord? The Godfather (1972)
Jesus Christ!ให้ตายสิ! Jaws (1975)
"Is Jesus Christ the son of God?"พระเยซูเจ้าเป็นบุตร ของพระเจ้าจริงหรือไม่ Oh, God! (1977)
Jesus Christ!พระเยซู! Mad Max (1979)
Jesus Christ, Myrtle.คุณพระช่วย มาร์เทิ่ล Phantasm (1979)
Jesus Christ, gimme the binoculars!พระเจ้า ไห้ผมกล้อง First Blood (1982)
Jesus Christ, where do you people come from?พระเจา คนเช่นคุณมาจากไหน First Blood (1982)
- Jesus Christ !พระเจ้าช่วย The Thing (1982)
- Jesus Christ. That's the elevator.- อะไรวะ นั่นเสียงลิฟท์นี่ Day of the Dead (1985)
jesus christ!โอ้ พระเจ้า! Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jesus christChristians believe in Jesus Christ.
jesus christFor the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.
jesus christIn the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
jesus christMass is a Catholic ceremony of remembering Jesus Christ by eating and drinking.
jesus christWe are here in the name of Jesus Christ and King Charles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระเยซู[N] Jesus, See also: Jesus Christ, Syn. พระคริสต์เจ้า, Example: ลัทธินั้นไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าจึงเอาพระเยซูไปประหารชีวิตเสีย, Count unit: องค์, Thai definition: นามศาสดาของศาสนาคริสต์
คริสต์[N] Christ, See also: Jesus Christ, Syn. เยซูคริสต์, พระคริสต์, Example: พระบุตรลงมาเกิดเป็นพระคริสต์เพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระเยซู ผู้ตั้งศาสนาคริสต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางเขน[n.] (kāngkhēn) EN: Cross ; cross of Jesus Christ   FR: croix [f] ; crucifix [m]
คริสต์[n. prop.] (Khrit = Khris) EN: Christ ; Jesus Christ   FR: le Christ ; Jésus-Christ
พระคริสต์[n. prop.] (Phra Khrit) EN: Christ ; Jesus Christ   FR: Jésus-Christ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耶稣基督[Yē sū Jī dū, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧ ㄉㄨ, / ] Jesus Christ [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jesus ChristusJC : Jesus Christ [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエスキリスト[, iesukirisuto] (n) Jesus Christ [Add to Longdo]
ナザレ人[ナザレびと, nazare bito] (n) Nazarene (native of Nazareth, esp. Jesus Christ) [Add to Longdo]
神の言葉;神の言[かみのことば, kaminokotoba] (exp) (1) Word of God; God's Word; sword of the Spirit; (2) (See ロゴス) Logos (i.e. the Trinity incarnate in Jesus Christ) [Add to Longdo]
神の子[かみのこ, kaminoko] (exp) Son of God (i.e. Jesus Christ or a Christian) [Add to Longdo]
福音[ふくいん, fukuin] (n,adj-no) (1) good news; (2) gospel (teachings or revelations of Jesus Christ); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jesus Christ
   n 1: a teacher and prophet born in Bethlehem and active in
      Nazareth; his life and sermons form the basis for
      Christianity (circa 4 BC - AD 29) [syn: {Jesus}, {Jesus of
      Nazareth}, {the Nazarene}, {Jesus Christ}, {Christ},
      {Savior}, {Saviour}, {Good Shepherd}, {Redeemer},
      {Deliverer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top