ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jesus

JH IY1 Z AH0 S   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jesus-, *jesus*, jesu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jesus[N] พระเยซู, Syn. Jesus Christ, Christ
Jesus Christ[N] พระเยซู, Syn. Jesus, Christ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jesus(จี'ซัส) n. พระเยซูคริสต์,พระผู้เป็นเจ้า interj. คำอุทานแสดงความ,ไม่เชื่อ ความผิดหวังความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ, Syn. Jesus Christ
jesus christพระเยซูคริสต์,คำอุทานแสดงความไม่เชื่อ ความผิดหวัง ความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
Jesus(n) พระเยซูคริสต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jesus Christพระเยซูคริสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jesus.- 500 Punchline (1988)
Jesus!พระช่วย Rogue (2007)
Jesus.ให้ตายสิ AK-51 (2008)
Jesus.- ใช่ Edge of Darkness (2010)
Jesus Christ.ให้ตายสิ Widening Gyre (2010)
Jesus!พระเจ้า Pilot (2011)
Jesus!พระเจ้า! Sunset (2012)
Jesus.พระเยซู Rush (2013)
Jesus.พระเยซู Creed (2015)
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื The Old Man and the Sea (1958)
Jesus, is it?ถูกตัอง. How I Won the War (1967)
Jesus. Clapper, I'd like you to have my watch.คแลปเปอฉันต้องการให้คุณมี นาฬิกาของฉัน How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jesusAnd Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.
jesusBut Jesus would not entrust himself to them.
jesusChristians believe in Jesus Christ.
jesusCome, Jesus replied.
jesusDear woman, why do you involve me? Jesus replied.
jesusFor the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.
jesusHe came to Jesus at night and said...
jesusIn reply Jesus declared...
jesusIn the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
jesusJesus answered, I tell you the truth.,
jesusJesus answered them...
jesusJesus' mother was there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระเยซู[N] Jesus, See also: Jesus Christ, Syn. พระคริสต์เจ้า, Example: ลัทธินั้นไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าจึงเอาพระเยซูไปประหารชีวิตเสีย, Count unit: องค์, Thai definition: นามศาสดาของศาสนาคริสต์
คริสต์[N] Christ, See also: Jesus Christ, Syn. เยซูคริสต์, พระคริสต์, Example: พระบุตรลงมาเกิดเป็นพระคริสต์เพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระเยซู ผู้ตั้งศาสนาคริสต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo daēng)) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus   FR: caladium [m]
กางเขน[n.] (kāngkhēn) EN: Cross ; cross of Jesus Christ   FR: croix [f] ; crucifix [m]
คริสต์[n. prop.] (Khrit = Khris) EN: Christ ; Jesus Christ   FR: le Christ ; Jésus-Christ
พระคริสต์[n. prop.] (Phra Khrit) EN: Christ ; Jesus Christ   FR: Jésus-Christ
พระเยซู[n. prop.] (Phra Yēsū) FR: Jésus ; Jésus-Christ
เยซู[n. prop.] (Yēsū) EN: Jesus   FR: Jésus ; Jésus-Christ

CMU English Pronouncing Dictionary
JESUS    JH IY1 Z AH0 S
JESUS'    JH IY1 Z AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jesus    (n) ʤˈiːzəz (jh ii1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耶稣[Yē sū, ㄧㄝ ㄙㄨ, / ] Jesus, #16,328 [Add to Longdo]
耶稣基督[Yē sū Jī dū, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧ ㄉㄨ, / ] Jesus Christ [Add to Longdo]
耶酥[Yē sū, ㄧㄝ ㄙㄨ, ] Jesus (耶稣 is more usual) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jesus!Jeepers! [Add to Longdo]
Jesus ChristusJC : Jesus Christ [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエス(P);エス;イエズス[, iesu (P); esu ; iezusu] (n) (1) Jesus (lat [Add to Longdo]
イエスキリスト[, iesukirisuto] (n) Jesus Christ [Add to Longdo]
イエズス会[イエズスかい, iezusu kai] (n) Society of Jesus; Jesuits [Add to Longdo]
ナザレ人[ナザレびと, nazare bito] (n) Nazarene (native of Nazareth, esp. Jesus Christ) [Add to Longdo]
マリア[, maria] (n) (1) (See 聖母マリア) Mary (mother of Jesus) (lat [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n,adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる,主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P) [Add to Longdo]
処女懐胎[しょじょかいたい, shojokaitai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus) [Add to Longdo]
処女降誕[しょじょこうたん, shojokoutan] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus) [Add to Longdo]
処女受胎[しょじょじゅたい, shojojutai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus) [Add to Longdo]
神の言葉;神の言[かみのことば, kaminokotoba] (exp) (1) Word of God; God's Word; sword of the Spirit; (2) (See ロゴス) Logos (i.e. the Trinity incarnate in Jesus Christ) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jesus
   n 1: a teacher and prophet born in Bethlehem and active in
      Nazareth; his life and sermons form the basis for
      Christianity (circa 4 BC - AD 29) [syn: {Jesus}, {Jesus of
      Nazareth}, {the Nazarene}, {Jesus Christ}, {Christ},
      {Savior}, {Saviour}, {Good Shepherd}, {Redeemer},
      {Deliverer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top