ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jesuit

JH EH1 ZH UW0 IH0 T   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jesuit-, *jesuit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jesuit[N] พระเยซูอิต ในนิกายหนึ่งของโรมันคาทอที่ก่อตั้งในปี ค.ศ.๑๕๓๔

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jesuit(เจส'ซุอิท) n. สมาชิกโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่ง,คนร้อยเล่ห์., See also: Jesuitic adj. ดูJesuit Jesuitical adj. ดูJesuit Jesuitism n.ดูJesuit Jesuitry n. ดูJesuit

English-Thai: Nontri Dictionary
Jesuit(n) พระนิกายโรมันคาทอลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jesuit dramaละครเยซูอิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jesuitsเยซูอิทส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father Aramis... His Majesty is experiencing some difficulty with the Jesuits.ท่านอะรามิส เกิดปัญหาพวกเยซูอิต The Man in the Iron Mask (1998)
Y es, but who is he? No one can keep secrets like the Jesuits can.ใครล่ะ เยซูอิตเก็บความลับมิดชิด The Man in the Iron Mask (1998)
I want you to find out who the secret leader of the Jesuits is.จงไปสืบหาตัวผู้นำเยซูอิต The Man in the Iron Mask (1998)
When I discover the identity of this Jesuit rebel...เมื่อกระหม่อมรู้ตัวหัวหน้ากบฏเยซูอิต The Man in the Iron Mask (1998)
Jesuits.พวกเยซูอิต The Man in the Iron Mask (1998)
The Jesuits oppose Louis' wars... and the starvation that results.พวกเยซูอิตต่อต้านสงครามของหลุยส์ กับผลลัพธ์ที่ผู้คนต้องอดอยาก The Man in the Iron Mask (1998)
So, Louis has ordered me... to discover the true identity of the general of the Jesuit order... and to kill him.หลุยส์ได้สั่งให้ข้า สืบหาตัวหัวหน้าขบวนการ แล้วฆ่าเขา The Man in the Iron Mask (1998)
I am the general of the Order of Jesuits.ข้าคือหัวหน้าคณะเยซูอิต The Man in the Iron Mask (1998)
Jesuits. They're mine.เยซูอิต พวกข้าเอง The Man in the Iron Mask (1998)
He's Welsh. Jesuit.เขาเป็นบาทหลวงชาวเวลส์ The Rite (2011)
A former jesuit seminary studentอดีตนักเรียนวิทยาลัยเจซูอิต The Hot Potato Job (2011)
He was a Spanish Jesuit in the 16th century, which was also during the Holy Roman Empire.เค้าเป็น ชาวสเปนนิกายเยซูอิต ในศตวรรษที่ 16 ซึ่งอยู่ในช่วง จักรวรรดิโรมัน We All Fall Down (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
JESUIT    JH EH1 ZH UW0 IH0 T
JESUITS    JH EH1 ZH UW0 IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jesuit    (n) ʤˈɛzjuɪt (jh e1 z y u i t)
Jesuits    (n) ʤˈɛzjuɪts (jh e1 z y u i t s)
Jesuitical    (j) ʤˌɛzjuˈɪtɪkl (jh e2 z y u i1 t i k l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエズス会[イエズスかい, iezusu kai] (n) Society of Jesus; Jesuits [Add to Longdo]
イエズス会士[イエズスかいし, iezusu kaishi] (n) Jesuit [Add to Longdo]
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612) [Add to Longdo]
ジェスイット[, jiesuitto] (n) Jesuit; (P) [Add to Longdo]
ゼスイット[, zesuitto] (n) Jesuit [Add to Longdo]
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593) [Add to Longdo]
伴天連(ateji);破天連(ateji)[ばてれん;パテレン;バテレン, bateren ; pateren ; bateren] (n) (1) Portuguese Jesuits (in Japan in the 16th century) (por [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jesuit
   adj 1: having qualities characteristic of Jesuits or Jesuitism;
       "Jesuitical education" [syn: {Jesuitical}, {Jesuitic},
       {Jesuit}]
   n 1: a member of the Jesuit order

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top