ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jesu

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jesu-, *jesu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jesus[N] พระเยซู, Syn. Jesus Christ, Christ
Jesuit[N] พระเยซูอิต ในนิกายหนึ่งของโรมันคาทอที่ก่อตั้งในปี ค.ศ.๑๕๓๔
Jesus Christ[N] พระเยซู, Syn. Jesus, Christ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jesu(จี'ซู,เย'ซู) n. พระเยซูคริสต์
jesuit(เจส'ซุอิท) n. สมาชิกโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่ง,คนร้อยเล่ห์., See also: Jesuitic adj. ดูJesuit Jesuitical adj. ดูJesuit Jesuitism n.ดูJesuit Jesuitry n. ดูJesuit
jesus(จี'ซัส) n. พระเยซูคริสต์,พระผู้เป็นเจ้า interj. คำอุทานแสดงความ,ไม่เชื่อ ความผิดหวังความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ, Syn. Jesus Christ
jesus christพระเยซูคริสต์,คำอุทานแสดงความไม่เชื่อ ความผิดหวัง ความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
Jesu(n) พระเยซูคริสต์
Jesuit(n) พระนิกายโรมันคาทอลิก
Jesus(n) พระเยซูคริสต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jesuit dramaละครเยซูอิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jesuitsเยซูอิทส์ [TU Subject Heading]
Jesus Christพระเยซูคริสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jesuAnd Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.
jesuBut Jesus would not entrust himself to them.
jesuChristians believe in Jesus Christ.
jesuCome, Jesus replied.
jesuDear woman, why do you involve me? Jesus replied.
jesuFor the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.
jesuHe came to Jesus at night and said...
jesuIn reply Jesus declared...
jesuIn the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
jesuJesus answered, I tell you the truth.,
jesuJesus answered them...
jesuJesus' mother was there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระเยซู[N] Jesus, See also: Jesus Christ, Syn. พระคริสต์เจ้า, Example: ลัทธินั้นไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าจึงเอาพระเยซูไปประหารชีวิตเสีย, Count unit: องค์, Thai definition: นามศาสดาของศาสนาคริสต์
คริสต์[N] Christ, See also: Jesus Christ, Syn. เยซูคริสต์, พระคริสต์, Example: พระบุตรลงมาเกิดเป็นพระคริสต์เพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระเยซู ผู้ตั้งศาสนาคริสต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo daēng)) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus   FR: caladium [m]
กางเขน[n.] (kāngkhēn) EN: Cross ; cross of Jesus Christ   FR: croix [f] ; crucifix [m]
คริสต์[n. prop.] (Khrit = Khris) EN: Christ ; Jesus Christ   FR: le Christ ; Jésus-Christ
พระคริสต์[n. prop.] (Phra Khrit) EN: Christ ; Jesus Christ   FR: Jésus-Christ
พระเยซู[n. prop.] (Phra Yēsū) FR: Jésus ; Jésus-Christ
เยซู[n. prop.] (Yēsū) EN: Jesus   FR: Jésus ; Jésus-Christ

CMU English Pronouncing Dictionary
JESUP    JH EH1 S AH0 P
JESUS    JH IY1 Z AH0 S
JESUIT    JH EH1 ZH UW0 IH0 T
JESUS'    JH IY1 Z AH0 S
JESUITS    JH EH1 ZH UW0 IH0 T S
JESUS'S    JH IY1 Z AH0 S IH0 Z
JESUDASON    JH EH2 S UW1 D AH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jesus    (n) ʤˈiːzəz (jh ii1 z @ z)
Jesuit    (n) ʤˈɛzjuɪt (jh e1 z y u i t)
Jesuits    (n) ʤˈɛzjuɪts (jh e1 z y u i t s)
Jesuitical    (j) ʤˌɛzjuˈɪtɪkl (jh e2 z y u i1 t i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耶稣[Yē sū, ㄧㄝ ㄙㄨ, / ] Jesus, #16,328 [Add to Longdo]
耶稣基督[Yē sū Jī dū, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧ ㄉㄨ, / ] Jesus Christ [Add to Longdo]
耶酥[Yē sū, ㄧㄝ ㄙㄨ, ] Jesus (耶稣 is more usual) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jesus!Jeepers! [Add to Longdo]
Jesus ChristusJC : Jesus Christ [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエス(P);エス;イエズス[, iesu (P); esu ; iezusu] (n) (1) Jesus (lat [Add to Longdo]
イエスキリスト[, iesukirisuto] (n) Jesus Christ [Add to Longdo]
イエズス会[イエズスかい, iezusu kai] (n) Society of Jesus; Jesuits [Add to Longdo]
イエズス会士[イエズスかいし, iezusu kaishi] (n) Jesuit [Add to Longdo]
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612) [Add to Longdo]
ジェスイット[, jiesuitto] (n) Jesuit; (P) [Add to Longdo]
ゼスイット[, zesuitto] (n) Jesuit [Add to Longdo]
ナザレ人[ナザレびと, nazare bito] (n) Nazarene (native of Nazareth, esp. Jesus Christ) [Add to Longdo]
マリア[, maria] (n) (1) (See 聖母マリア) Mary (mother of Jesus) (lat [Add to Longdo]
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top