ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jesting

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jesting-, *jesting*, jest
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jesting(เจส'ทิง) adj. ล้อเล่น,ขี้เล่น,เป็นการตลก,ไม่สำคัญ,ขี้ประติ๋ว.,, See also: jestingly adv. ดูjesting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jesting    (v) ʤˈɛstɪŋ (jh e1 s t i ng)
jestingly    (a) ʤˈɛstɪŋliː (jh e1 s t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scherzwort {n}jesting word; joke; witticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jesting
      adj 1: characterized by jokes and good humor [syn: {jesting},
             {jocose}, {jocular}, {joking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top