ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jester

JH EH1 S T ER0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jester-, *jester*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jester[N] ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด, Syn. clown, fool, buffon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jester(เจส'เทอะ) n. ตัวตลก,จำอวด,ผู้ที่พูดล้อเล่น,ผู้ที่พูดตลก -S.joker

English-Thai: Nontri Dictionary
jester(n) จำอวด,ตัวตลก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure I have. Those are jesters' shoes.ไม่นะ หม่อมฉันเคยเห็น นี่มันรองเท้าของเจสเตอร์ Mannequin: On the Move (1991)
Jesters' shoes.รองเท้าของเจสเตอร์ Mannequin: On the Move (1991)
I got you your own jester.ผมเลยจ้างตัวตลกมาเล่นให้ดู Death Has a Shadow (1999)
They're jesters, so they jest.เขาเป็นตัวตลก เขาเลยพูดเล่น The King and the Clown (2005)
Surely that is not us that those jesters mock?แน่นอน ไม่ใช่พวกข้า นั่นมันเสียงหัวเราะเยาะของพวกตัวตลก The King and the Clown (2005)
Jesters jest.พวกตัวตลก The King and the Clown (2005)
He's chosen the role of court jester.เขาเลือกที่จะเป็นตัวตลก All in the Family (2008)
Originally, we were going to go with the name Jester, but we didn't want peopleตอนแรก เรากะว่าจะใช้ ชื่อว่าเจสเตอร์ แต่เราไม่อยากให้คน Chuck Versus the Best Friend (2009)
Jester is telling the truth. He cleans his weapon after every mission.เจสเตอร์พูดความจริง เขาทำความสะอาดอาวุธของเขา หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละภารกิจ The Hidden Enemy (2009)
They can't afford castles... or knights...or jesters.พวกเขาไม่สามารถดูแลวัง... . หรืออัศวิน หรือตัวตลก Sweet Dreams (2009)
You know another meaning of jester is "keeper of secrets".ท่านรู้มั้ย อีกความหมายของตัวตัวตลก คือ "การรักษาความลับ" Sweet Dreams (2009)
An army of jesters in black?กองทัพตัวตลกในชุดสีดำ Lord Snow (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[n. exp.] (phīseūa lāi talok khīt yung) EN: Intricate Jester   
ผีเสื้อลายตลกลายจุด[n. exp.] (phīseūa lāi talok lāi jut) EN: Spotted Jester   
ผีเสื้อลายตลกธรรมดา[n. exp.] (phīseūa lāi talok thammadā) EN: Common Jester   
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool   FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.)
ตลกหลวง[n. exp.] (talok lūang) EN: royal jester   FR: bouffon du roi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JESTER    JH EH1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jester    (n) ʤˈɛstər (jh e1 s t @ r)
jesters    (n) ʤˈɛstəz (jh e1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaßmacher {m}; Spaßvogel {m}; Hofnarr {m} | Spaßmacher {pl}; Spaßvögel {pl}; Hofnarren {pl}jester | jesters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
道化者[どうけもの, doukemono] (n) buffoon; jester [Add to Longdo]
道化方[どうけがた, doukegata] (n) jester; comic in a play [Add to Longdo]
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jester
   n 1: a professional clown employed to entertain a king or
      nobleman in the Middle Ages [syn: {jester}, {fool}, {motley
      fool}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top