ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jest

JH EH1 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jest-, *jest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jest(n) การพูดตลก, See also: การล้อเล่น, การสัพยอก, คำพูดตลกคะนอง, Syn. joke, jape, prank
jest(vi) พูดตลก, See also: ล้อเล่น, สัพยอก, หยอกเย้า, Syn. joke, kid, quip
jester(n) ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด, Syn. clown, fool, buffon
jest at(phrv) หัวเราะเยาะ, Syn. laugh at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jest(เจสทฺ) {jested,jesting,jests} n. คำพูดล้อเล่น,คำพูดตลก,การล้อเล่น,เรื่องตลก,เรื่องขบขัน,สิ่งที่ขบขัน. v. พูดล้อเล่น,พูดตลก,พูดหยอกเล่น., See also: jestful adj.
jester(เจส'เทอะ) n. ตัวตลก,จำอวด,ผู้ที่พูดล้อเล่น,ผู้ที่พูดตลก -S.joker
jesting(เจส'ทิง) adj. ล้อเล่น,ขี้เล่น,เป็นการตลก,ไม่สำคัญ,ขี้ประติ๋ว.,, See also: jestingly adv. ดูjesting
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, See also: majestically adv., Syn. grand, splendid
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur, sovereignty

English-Thai: Nontri Dictionary
jest(n) การพูดตลก,การพูดล้อ,การพูดหยอก
jest(vi) พูดตลก,พูดเล่น,พูดล้อ,พูดหยอก
jester(n ) จำอวด,ตัวตลก
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jest bookหนังสือชวนหัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jestนิทานตลกขบขัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jestAre you in jest or in earnest?
jestHe said so in jest.
jestI said so purely in jest.
jestIt is impudent of you to jest at him.
jestMany a true word is spoken in jest. [Proverb]
jestThere's many a true word spoken in jest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องตลก(n) joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count Unit: เรื่อง
กระซิกกระซี้(v) banter, See also: jest, tease, take liberties with each other, Example: เธอกระซิกกระซี้กับเขาตลอดวัน, Thai Definition: ซิกซี้ยียวน
โจ๊ก(n) joke, See also: jest, laughing-stock, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขบขัน, Example: ผมจะเล่าโจ๊กเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินมาให้ฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมบพิตร[børommabøphit] (pr) EN: Your Majesty
โจ๊ก[jōk] (n) EN: joke ; jest ; laughing-stock  FR: blague [f] ; plaisanterie [f]
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[kān min Phraboromdēchānuphāp] (n, exp) EN: lèse majesté ; lese-majesty  FR: crime de lèse-majesté [m]
เกรงขาม[krēngkhām] (adj) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately  FR: solennel ; digne ; majestueux
แล้วแต่จะโปรด[laēotāe ja prōt] (xp) EN: as it may please the court ; as it may please your Majesty  FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)
เล่นตลก[len talok] (v, exp) EN: joke ; play a joke ; jest  FR: plaisanter ; faire l'idiot
ในหลวง[Nai Lūang] (n, prop) EN: the King ; His Majesty  FR: le Roi
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[phīseūa lāi talok khīt yung] (n, exp) EN: Intricate Jester
ผีเสื้อลายตลกลายจุด[phīseūa lāi talok lāi jut] (n, exp) EN: Spotted Jester

CMU English Pronouncing Dictionary
JEST JH EH1 S T
JESTS JH EH1 S T S
JESTER JH EH1 S T ER0
JESTERS JH EH1 S T ER0 Z
JESTER'S JH EH1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jest (v) ʤˈɛst (jh e1 s t)
jests (v) ʤˈɛsts (jh e1 s t s)
jested (v) ʤˈɛstɪd (jh e1 s t i d)
jester (n) ʤˈɛstər (jh e1 s t @ r)
jesters (n) ʤˈɛstəz (jh e1 s t @ z)
jesting (v) ʤˈɛstɪŋ (jh e1 s t i ng)
jestingly (a) ʤˈɛstɪŋliː (jh e1 s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, / ] jest; nickname, #27,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaß {m}; Scherz {m}; Witz {m} | im Spaßjest | in jest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
威風[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
王后陛下[おうこうへいか, oukouheika] (n) Her Majesty the Queen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jest
   n 1: a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter;
      "he told a very funny joke"; "he knows a million gags";
      "thanks for the laugh"; "he laughed unpleasantly at his own
      jest"; "even a schoolboy's jape is supposed to have some
      ascertainable point" [syn: {joke}, {gag}, {laugh}, {jest},
      {jape}]
   2: activity characterized by good humor [syn: {jest}, {joke},
     {jocularity}]
   v 1: tell a joke; speak humorously; "He often jokes even when he
      appears serious" [syn: {joke}, {jest}]
   2: act in a funny or teasing way [syn: {joke}, {jest}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gesture
 
 1. hareket, jest, dikkati çekmek için yapılan hareket
 2. el ile hareket yapmak, jest yapmak. gestural el hareketlerine ait.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top