ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jest

JH EH1 S T   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jest-, *jest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jest[N] การพูดตลก, See also: การล้อเล่น, การสัพยอก, คำพูดตลกคะนอง, Syn. joke, jape, prank
jest[VI] พูดตลก, See also: ล้อเล่น, สัพยอก, หยอกเย้า, Syn. joke, kid, quip
jester[N] ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด, Syn. clown, fool, buffon
jest at[PHRV] หัวเราะเยาะ, Syn. laugh at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jest(เจสทฺ) {jested,jesting,jests} n. คำพูดล้อเล่น,คำพูดตลก,การล้อเล่น,เรื่องตลก,เรื่องขบขัน,สิ่งที่ขบขัน. v. พูดล้อเล่น,พูดตลก,พูดหยอกเล่น., See also: jestful adj.
jester(เจส'เทอะ) n. ตัวตลก,จำอวด,ผู้ที่พูดล้อเล่น,ผู้ที่พูดตลก -S.joker
jesting(เจส'ทิง) adj. ล้อเล่น,ขี้เล่น,เป็นการตลก,ไม่สำคัญ,ขี้ประติ๋ว.,, See also: jestingly adv. ดูjesting
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty

English-Thai: Nontri Dictionary
jest(n) การพูดตลก,การพูดล้อ,การพูดหยอก
jest(vi) พูดตลก,พูดเล่น,พูดล้อ,พูดหยอก
jester(n) จำอวด,ตัวตลก
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jest bookหนังสือชวนหัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jestนิทานตลกขบขัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน The Russia House (1990)
Sure I have. Those are jesters' shoes.ไม่นะ หม่อมฉันเคยเห็น นี่มันรองเท้าของเจสเตอร์ Mannequin: On the Move (1991)
Jesters' shoes.รองเท้าของเจสเตอร์ Mannequin: On the Move (1991)
I got you your own jester.ผมเลยจ้างตัวตลกมาเล่นให้ดู Death Has a Shadow (1999)
As we jest, let ye mirth issue unimpeded.ที่พวกเราล้อเลียน เพื่อให้เกิดความรื่นเริง The King and the Clown (2005)
They're jesters, so they jest.เขาเป็นตัวตลก เขาเลยพูดเล่น The King and the Clown (2005)
Surely that is not us that those jesters mock?แน่นอน ไม่ใช่พวกข้า นั่นมันเสียงหัวเราะเยาะของพวกตัวตลก The King and the Clown (2005)
Jesters jest.พวกตัวตลก The King and the Clown (2005)
He's chosen the role of court jester.เขาเลือกที่จะเป็นตัวตลก All in the Family (2008)
Originally, we were going to go with the name Jester, but we didn't want peopleตอนแรก เรากะว่าจะใช้ ชื่อว่าเจสเตอร์ แต่เราไม่อยากให้คน Chuck Versus the Best Friend (2009)
Jester is telling the truth. He cleans his weapon after every mission.เจสเตอร์พูดความจริง เขาทำความสะอาดอาวุธของเขา หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละภารกิจ The Hidden Enemy (2009)
They can't afford castles... or knights...or jesters.พวกเขาไม่สามารถดูแลวัง... . หรืออัศวิน หรือตัวตลก Sweet Dreams (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jestMany a true word is spoken in jest. [Proverb]
jestAre you in jest or in earnest?
jestHe said so in jest.
jestThere's many a true word spoken in jest.
jestIt is impudent of you to jest at him.
jestI said so purely in jest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องตลก[N] joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count unit: เรื่อง
กระซิกกระซี้[V] banter, See also: jest, tease, take liberties with each other, Example: เธอกระซิกกระซี้กับเขาตลอดวัน, Thai definition: ซิกซี้ยียวน
โจ๊ก[N] joke, See also: jest, laughing-stock, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขบขัน, Example: ผมจะเล่าโจ๊กเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินมาให้ฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมบพิตร[pr.] (børommabøphit) EN: Your Majesty   
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joke ; jest ; laughing-stock   FR: blague [f] ; plaisanterie [f]
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[n. exp.] (kān min Phraboromdēchānuphāp) EN: lèse majesté ; lese-majesty   FR: crime de lèse-majesté [m]
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately   FR: solennel ; digne ; majestueux
แล้วแต่จะโปรด[xp] (laēotāe ja prōt) EN: as it may please the court ; as it may please your Majesty   FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: joke ; play a joke ; jest   FR: plaisanter ; faire l'idiot
ในหลวง[n. prop.] (Nai Lūang) EN: the King ; His Majesty   FR: le Roi
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty   FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[n. exp.] (phīseūa lāi talok khīt yung) EN: Intricate Jester   
ผีเสื้อลายตลกลายจุด[n. exp.] (phīseūa lāi talok lāi jut) EN: Spotted Jester   

CMU English Pronouncing Dictionary
JEST    JH EH1 S T
JESTS    JH EH1 S T S
JESTER    JH EH1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jest    (v) ʤˈɛst (jh e1 s t)
jests    (v) ʤˈɛsts (jh e1 s t s)
jested    (v) ʤˈɛstɪd (jh e1 s t i d)
jester    (n) ʤˈɛstər (jh e1 s t @ r)
jesters    (n) ʤˈɛstəz (jh e1 s t @ z)
jesting    (v) ʤˈɛstɪŋ (jh e1 s t i ng)
jestingly    (a) ʤˈɛstɪŋliː (jh e1 s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, / ] jest; nickname, #27,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaß {m}; Scherz {m}; Witz {m} | im Spaßjest | in jest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[, inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
威風[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
王后陛下[おうこうへいか, oukouheika] (n) Her Majesty the Queen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jest
   n 1: a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter;
      "he told a very funny joke"; "he knows a million gags";
      "thanks for the laugh"; "he laughed unpleasantly at his own
      jest"; "even a schoolboy's jape is supposed to have some
      ascertainable point" [syn: {joke}, {gag}, {laugh}, {jest},
      {jape}]
   2: activity characterized by good humor [syn: {jest}, {joke},
     {jocularity}]
   v 1: tell a joke; speak humorously; "He often jokes even when he
      appears serious" [syn: {joke}, {jest}]
   2: act in a funny or teasing way [syn: {joke}, {jest}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gesture
 
 1. hareket, jest, dikkati çekmek için yapılan hareket
 2. el ile hareket yapmak, jest yapmak. gestural el hareketlerine ait.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top