ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jessamine

JH EH1 S AH0 M IH2 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jessamine-, *jessamine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jessamine[N] ต้นมะลิ, Syn. jasmine
jessamine[N] มะลิ, Syn. jasmine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jessamine(เจส'ซะมิน) n. ต้นมะลิ

English-Thai: Nontri Dictionary
jessamine(n) ดอกมะลิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
ราตรี [n. exp.] (rātrī) EN: Lady of the night ; Night jessamine ; Night blooming jasmine ; Queen of the night   
ราตรีสีทอง [n. exp.] (rātrī sī thøng) EN: Yellow jessamine   

CMU English Pronouncing Dictionary
JESSAMINE    JH EH1 S AH0 M IH2 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
夜香木[やこうぼく;ヤコウボク, yakouboku ; yakouboku] (n) (uk) night jessamine (Cestrum nocturnum); night jasmine; lady of the night; queen of the night [Add to Longdo]
梔子;巵子;山梔子[くちなし;クチナシ, kuchinashi ; kuchinashi] (n) (uk) Cape jasmine (Gardenia jasminoides); Cape jessamine; gardenia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jessamine
   n 1: a climbing deciduous shrub with fragrant white or yellow or
      red flowers used in perfume and to flavor tea [syn: {common
      jasmine}, {true jasmine}, {jessamine}, {Jasminum
      officinale}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top